برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اسما زارع زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مسجد=mosque ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

2 به جمله مورد نظر بستگی دارد برخی اوقات معنی مورچه و یا برخی اوقات هم معنی عمه یا خاله می دهد.
example= ant is a kind of animal.معنی مورچه
examp ...
١٣٩٩/٠١/٢٤
|