برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اسما روزگاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 افتادگی پلک ،افتادگی پلک بالایی ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 به هم جوش خوردن تاندون ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

3 خارج کردن دنده،جراحی دنده ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

4 نرم شدن ماهیچه ها ١٣٩٩/١١/١١
|

5 آخر،پایان ١٣٩٩/١١/١١
|

6 فرایند تولید شیر ١٣٩٩/١١/١١
|

7 کاهش ١٣٩٩/١١/١١
|

8 متمایل شدن،چرخیدن ١٣٩٩/١١/١١
|