طناز ( مریم )عسکری

طناز ( مریم )عسکری استاد شاهنامه خوانی و شاهنامه شناسی و خوشنویسی دانشگاه پیام نور تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهتفعل٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢چاره خواهی گزارش
5 | 3
ادمین١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٨هموند افزاگزارش
14 | 3
دعوی١٥:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١٨دم از. . . زدنگزارش
5 | 1
بلامنازع٠٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦بی مانند، بی همآوردگزارش
5 | 1
محمد ابن زکریا٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٦مهمد پور زکریا، مهمد پسر زکریاگزارش
2 | 1
واقع گرا١٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤سرشتین گزارش
2 | 1
نثر١٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤نوشتهگزارش
23 | 1
هلال احمر٢١:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣کمان سرخگزارش
2 | 1
هجری قمری١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠سال تازیگزارش
0 | 1
تطبیقی٠٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦برابر سنجیگزارش
0 | 1
میلادی٠٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦ترساییگزارش
2 | 1
مسیح٠٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦پاک نهادگزارش
2 | 1
علوم انسانی٠٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦دانش های آدمیگزارش
5 | 1
انتشارات٠٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦چاپخانه هاگزارش
0 | 1
وفاداری١٦:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤پایبندیگزارش
14 | 1
فیک١٤:٢٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٣ناراست، نادرستگزارش
12 | 1
واقع گرا١١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٣راستینگزارش
0 | 1
فانتزی٢٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٢شادپنداره، خوش گذرونیگزارش
2 | 1
اسلام٢٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢١خداپذیریگزارش
21 | 1
اقایان١٨:١٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٠کدبانان ، سروران، بزرگ زادگانگزارش
7 | 1
ریسک٢٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٤/١٩بدیگزارش
0 | 1
صبورانه١٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٧بردبارانه، شکیباگونهگزارش
7 | 1
کیلومتر١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٥هزار گزگزارش
5 | 1
میراث فرهنگی١٦:٥٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٣مانداک فرهنگی گزارش
2 | 1
نظرسنجی١٦:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٣همه پرسیگزارش
7 | 1
دکترا١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٢فرا دانشگزارش
9 | 1
کارشناسی ارشد١٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٢فرا کارشناسیگزارش
16 | 1
مافیا٠٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٢تبهکارگزارش
37 | 1
دیالوگ١٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦فرازگزارش
7 | 1
غیر حضوری١٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤از راه دورگزارش
7 | 2
صنایع بدیعی١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣ساختارهای نغزگزارش
0 | 1
ظرائف١٧:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣ریزه کاری هاگزارش
0 | 1
واقع گرا٠٨:٢٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧سرشتین گراگزارش
2 | 1
رخشاره برداری١٨:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨همان فیلمبرداری می شودگزارش
0 | 1
دکترا١٠:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨فرادان گزارش
18 | 1
دیوان اشعار١٨:٠٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢سرودگانگزارش
0 | 1
انتقادپذیری٠٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٠نکوهش پذیری گزارش
2 | 1
مثبت اندیشی٠١:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/٠٩پندار نیکگزارش
9 | 1
اسماالله٠٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/٠٩نامهای خداوندگزارش
0 | 1
شارژر١٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/٠٧نیرو دهگزارش
12 | 1