برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید محمد علوی نسب اشکذری

به قول استاد حقیقت عاشقتونم..<br>s.m.alavinasabashkezari@gmail.com<br>عمر گران میگذرد خواهی نخواهی<br>سعی بر ان کن نرود رو به تباهی<br>مطلب دل را طلب از سوی خدا کن<br>زان که بود رحمت او لایتناهی..

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گذشته فعل ها ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

2 امر ١٣٩٩/٠١/١٨
|

3 غفلت ١٣٩٩/٠١/١٨
|

4 غفلتا ١٣٩٩/٠١/١٨
|

5 جهل به قانون
١٣٩٩/٠١/١٨
|

6 در حقوق به معنای جهل میباشد ١٣٩٩/٠١/١٨
|

7 منجر شدن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

8 منجر شدن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

9 اخلاقی ١٣٩٩/٠١/١٨
|

10 بچه سوسول
١٣٩٩/٠١/١٨
|

11 time flies
زمان زود گذر است..
١٣٩٩/٠١/١٨
|

12 پی بردن
متوجه شدن
درک کردن
١٣٩٩/٠١/١٨
|

13 مهارت کار یا هنری رو یاد گرفتن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

14 قلق یه کاری رو یاد گرفتن
١٣٩٩/٠١/١٨
|

15 کلافه
کسل
١٣٩٩/٠١/١٨
|

16 it is out of hand
نمیشود کنترل کرد یا از دسترس خارج است
١٣٩٩/٠١/١٨
|

17 سوسک حمام ١٣٩٩/٠١/١٨
|

18 شکمو و پر خور ١٣٩٩/٠١/١٧
|

19 باقی مانده یا ما بقی یه چیزی
منظور همون اضافی هاست
١٣٩٩/٠١/١٧
|

20 زلزله
زمین لرزه
١٣٩٩/٠١/١٧
|

21 تکان خوردن
لرزیدن
١٣٩٩/٠١/١٧
|

22 به صورت ناگهانی
یهویی
١٣٩٩/٠١/١٧
|

23 واقعه
اتفاق
١٣٩٩/٠١/١٧
|

24 به معنی اجبار است
duress به معنی اکراه می باشد
١٣٩٩/٠١/١٧
|

25 جنگی
نظامی
١٣٩٩/٠١/١٧
|

26 تحت فشار ١٣٩٩/٠١/١٧
|

27 در علم حقوق:
اکراه
١٣٩٩/٠١/١٧
|

28 دزدی
سرقت
١٣٩٩/٠١/١٧
|

29 به معنی عقربه ساعت هم استفاده میشود
١٣٩٩/٠١/١٧
|

30 یاد بود
بزرگداشت
١٣٩٩/٠١/١٧
|

31 بزرگداشت عیسی مسیح ١٣٩٩/٠١/١٧
|

32 مارس
سومین ماه مسیحی
١٣٩٩/٠١/١٧
|

33 تقویم
سالنامه
١٣٩٩/٠١/١٧
|

34 در صد ١٣٩٩/٠١/١٧
|

35 بجای
در عوض
١٣٩٩/٠١/١٦
|

36 صرفا و تنها ١٣٩٩/٠١/١٦
|

37 نتیجه و پی آمد ١٣٩٩/٠١/١٦
|

38 با میل و آمادگی ١٣٩٩/٠١/١٦
|

39 در علم حقوق به معنای اساسی یا بنیادی میباشد ١٣٩٩/٠١/١٦
|

40 خاص یا ویژه
١٣٩٩/٠١/١٦
|

41 از ١٣٩٩/٠١/١٦
|

42 توانا و لایق ١٣٩٩/٠١/١٦
|

43 متهم ١٣٩٩/٠١/١٦
|

44 واقعی ١٣٩٩/٠١/١٦
|

45 شامل شدن
گنجاندن
١٣٩٩/٠١/١٦
|

46 به تنهایی ١٣٩٩/٠١/١٦
|

47 در حقوق به معنای مستی میباشد ١٣٩٩/٠١/١٦
|

48 ناشی از ١٣٩٩/٠١/١٦
|

49 عدم هوشیاری یا عدم کنترل اراده ١٣٩٩/٠١/١٦
|

50 در حالتی که انسان قدرت اراده خود را دارد ١٣٩٩/٠١/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 perpetrator
• The perpetrator of this crime must be traced.
• مرتکب این جرم باید ردیابی شود
١٣٩٨/٠٩/٢٧
|