سید محمد علوی نسب اشکذری

سید محمد علوی نسب اشکذری به قول استاد حقیقت عاشقتونم. . < br> s. m. alavinasabashkezari@gmail. com< br> عمر گران میگذرد خواهی نخواهی< br> سعی بر ان کن نرود رو به تباهی< br> مطلب دل را طلب از سوی خدا کن< br> زان که بود رحمت او لایتناهی. .

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاشتهار٠٠:٢٢ - ١٤٠٠/١١/٠٧در حقوق به معنای شهرتگزارش
2 | 0
اجرت المثل١٦:٢٣ - ١٤٠٠/١١/٠٥بهای مشخص نشدهگزارش
2 | 0
past verbs١٦:٤٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢١گذشته فعل هاگزارش
2 | 1
orders٠٦:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/١٨امرگزارش
2 | 0
negligence٠٦:١٦ - ١٣٩٩/٠١/١٨غفلتگزارش
23 | 1
ignorance of law٠٥:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/١٨جهل به قانون گزارش
2 | 0
ignorance٠٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/١٨در حقوق به معنای جهل میباشدگزارش
7 | 1
spiritual٠٥:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/١٨اخلاقیگزارش
9 | 1
sissy٠٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/١٨بچه سوسول گزارش
18 | 1
flies٠٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/١٨time flies زمان زود گذر است. .گزارش
30 | 3
realize٠٢:٤١ - ١٣٩٩/٠١/١٨پی بردن متوجه شدن درک کردن گزارش
25 | 0
hang٠٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/١٨مهارت کار یا هنری رو یاد گرفتنگزارش
12 | 1
hang٠٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/١٨قلق یه کاری رو یاد گرفتن گزارش
12 | 0
fed up٠٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/١٨کلافه کسلگزارش
9 | 0
out of hand٠٢:٢١ - ١٣٩٩/٠١/١٨it is out of hand نمیشود کنترل کرد یا از دسترس خارج است گزارش
7 | 0
roach٠٢:١٧ - ١٣٩٩/٠١/١٨سوسک حمامگزارش
16 | 1
big eater٠٧:١٧ - ١٣٩٩/٠١/١٧شکمو و پر خورگزارش
7 | 0
rest٠٧:١٠ - ١٣٩٩/٠١/١٧باقی مانده یا ما بقی یه چیزی منظور همون اضافی هاست گزارش
9 | 0
earthquake٠٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/١٧زلزله زمین لرزهگزارش
7 | 1
shake٠٦:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/١٧تکان خوردن لرزیدنگزارش
18 | 1
sudden٠٦:٥٥ - ١٣٩٩/٠١/١٧به صورت ناگهانی یهوییگزارش
7 | 0
occurence٠٥:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/١٧واقعه اتفاقگزارش
18 | 1
coercion٠٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠١/١٧به معنی اجبار است duress به معنی اکراه می باشد گزارش
34 | 0
martial٠٤:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/١٧جنگی نظامیگزارش
2 | 0
compulsion٠٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/١٧تحت فشارگزارش
9 | 0
duress٠٤:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/١٧در علم حقوق: اکراهگزارش
7 | 0
robbery٠٤:٢١ - ١٣٩٩/٠١/١٧دزدی سرقتگزارش
14 | 0
hand٠٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/١٧به معنی عقربه ساعت هم استفاده میشود گزارش
25 | 0
memorial٠٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/١٧یاد بود بزرگداشتگزارش
14 | 1
easter٠٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/١٧بزرگداشت عیسی مسیحگزارش
18 | 1
march٠٢:٠١ - ١٣٩٩/٠١/١٧مارس سومین ماه مسیحیگزارش
2 | 2
calendar٠١:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/١٧تقویم سالنامهگزارش
12 | 1
instead٠٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/١٦بجای در عوضگزارش
16 | 1
merely٠٤:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/١٦صرفا و تنهاگزارش
51 | 1
consequence٠٤:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/١٦نتیجه و پی آمدگزارش
18 | 0
readily٠٤:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/١٦با میل و آمادگیگزارش
5 | 1
essential٠٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/١٦در علم حقوق به معنای اساسی یا بنیادی میباشدگزارش
28 | 1
specific٠٤:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/١٦خاص یا ویژه گزارش
9 | 1
forming٠٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/١٦ازگزارش
2 | 0
capable٠٤:١٨ - ١٣٩٩/٠١/١٦توانا و لایقگزارش
7 | 0
actual٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/١٦واقعیگزارش
5 | 1
include٠٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/١٦شامل شدن گنجاندنگزارش
14 | 1
itself٠٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/١٦به تنهاییگزارش
12 | 0
intoxication٠٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/١٦در حقوق به معنای مستی میباشدگزارش
12 | 1
unconsciousness٠٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/١٦عدم هوشیاری یا عدم کنترل ارادهگزارش
2 | 0
conscious٠٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/١٦در حالتی که انسان قدرت اراده خود را داردگزارش
9 | 1
dust٠٩:١٤ - ١٣٩٩/٠١/١٥اقای علی کاملا صحیص نوشته اند در حالت اسم. . گرد وغبار در حالت فعل. . گرد گیری کردنگزارش
76 | 1
feather٠٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/١٥درحالت کلی به معنی پر میباشد. . گزارش
9 | 1
numberation٠٦:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/١٥شمارشگزارش
0 | 0
dare٢٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٦شهامت داشتن جرات کردنگزارش
14 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهperpetrator٠٤:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧
• The perpetrator of this crime must be traced.
مرتکب این جرم باید ردیابی شود
18 | 1