Mememaid

Mememaid

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهput plainly٠٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٢اگر بخواهم رک و پوست کنده بگویم . . .گزارش
0 | 0
polyline٠٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٩/١١چندخطه / چندخطیگزارش
0 | 0
philtrum٠٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/١١جای انگشت فرشتهگزارش
0 | 0
percieved٢١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩مربوطه، مذکورگزارش
0 | 0
neurode١٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨نورون های مصنوعیگزارش
0 | 0
microseismicity١٤:٠١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨ریزلرزه خیزیگزارش
0 | 0
gravy٠٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨( slang ) : پول راحت. سود یا مالی که راحت یا غیرمنتظره به دست آمدهگزارش
0 | 0
galeophobia٠٦:١١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦ترس از کوسه. کوسه هراسیگزارش
0 | 0
cut one٠٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥از خامی درآمدن ( در کار/حرفه/رشته ی تخصصی/. . . )گزارش
5 | 0
mastalgia٠٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠پستان درد، درد سینه ها ( ناشی از عوامل مختلف مانند جراحت، اتساع مجرا، عفونت، . . . )گزارش
0 | 0
stocked٠٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٨/١١۱. پر، لبریز، سرشار ۲. سرمست، هیجان زده، مشتاقگزارش
7 | 0
battle of wills٠٤:٣٩ - ١٤٠٠/٠٨/١٠دعوا یا مذاکره یا مباحثه ای که طرفین وا نمیدن به این امید که از وا ندادنشون، طرف مقابل وا بدهگزارش
0 | 0
physisorbed١٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٨/٠٧جذب فیزیکی شده، به صورت فیزیکی جذب شده ( در برابر جذب شیمیایی شده یا chemisorbed )گزارش
0 | 0
tea٠٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٨/٠٧( American slang ) : حقیقت، اصل ماجرا، واقعیت یا موقعیت ناراحت کننده غیبت، صحبت درباره ی اطلاعات و داستان های شخصی و خصوصی افراد ( tea: T: Truth )گزارش
2 | 0
drug loading٠٤:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٧بارگذاری دارویی فرآیند ادغام دارو در کپسول یا ماتریس پلیمری معکوس این فرآیند، آزادسازی دارویی ( drug release ) نام داردگزارش
0 | 0
performant٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩۱. بسیار کارآمد، قادر، موثر ۲. مجری، اجرا کننده ( کسی که وظیفه، کار یا مراسمی را اجرا می کند )گزارش
5 | 0
backscattering١٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣پس پراکنشگزارش
0 | 0
noncontact١٩:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣غیرتماسیگزارش
2 | 0
banded matrix١٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤ماتریس نواریگزارش
0 | 0
row reduction٠٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤سطرکاهیگزارش
0 | 0
cofactor of a matrix٠٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤همسازه ی یک ماتریس گزارش
0 | 0
multi informant rating٢٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٤امتیازدهی با چند دگرسنج نک: informantگزارش
0 | 0
informant٢٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٤دگرسنج ( در برابر خودسنجی/خوداظهاری ) ( واژه ی تخصصی در متدولوژی روانشناسی و علوم مربوطه ) informant در روش پژوهشی علوم روانشناسی، فردیه که از اظها ... گزارش
9 | 0
keyciting١٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٤بررسی در نمایه ی کی سایت استناد کی سایتی فرآیند بررسی یک پرونده ی حقوقی در نمایه ی کی سایت ( KeyCite ) به منظور چک کردن وضعیت های فعلی و قبلی پروند ... گزارش
0 | 0
shepardizing١٧:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٤بررسی در نمایه ی شپارد استناد شپاردی فرآیند بررسی یک پرونده ی حقوقی در نمایه ی شپارد به منظور چک کردن وضعیت های فعلی و قبلی پرونده ( نقض شدن، ارجاع ... گزارش
0 | 0
net borrowing١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٤استقراض خالصگزارش
5 | 0
net lending١٧:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/١٤اقراض خالص ( میزان خالصی که یک بخش یا واحد برای تامین و تدارک مالی سایر بخش ها یا واحدها در اختیار دارد ) در برابر net borrowing یا استقراض خالص گزارش
0 | 0
path coefficient٠٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢١ضریب مسیر، ضریب علیتیگزارش
0 | 0
non response bias٠٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢١تورش عدم پاسخدهی ( به پرسشنامه و . . . )گزارش
7 | 0
high tech٢٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠بیش فناور گزارش
7 | 1
routinized٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠به حالت روال درآمدهگزارش
9 | 0
seamless١٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠بی عیب و نقص روان بدون اشکال بی دردسرگزارش
18 | 0
practice٠٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠راه و رسم گزارش
9 | 0
insightful٠٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠بافراست، بینش پژوهگزارش
12 | 0
sense of mission٠٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠حس رسالت ( تعهد احساسی و هیجانی که افراد نسبت به ماموریت/رسالت سازمان خود دارند )گزارش
7 | 0
make difference٠٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠تاثیر چشمگیر ایجاد کردن اثر مهمی در بر داشتن ایجاد تغییر مهم ( و مثبت ) در شرایط عوض کردن اوضاعگزارش
16 | 0
involvement٠٤:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠دست داشتن مشغولیت مشارکت دخالت همراهی گزارش
7 | 0
articulate٠٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠ابراز کردنگزارش
5 | 0
secure٠٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠( در حالت فعلی ) اطمینان حاصل کردن از . . . گزارش
0 | 0
flexibility٠٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠نرمش تغییرپذیری گزارش
2 | 0
oriented٠٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠مبتنی بر گزارش
23 | 1
inspirational٠٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠روحیه بخشگزارش
12 | 0
idealized٠٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠آرمان گرایانه، آرمانی شده، ایده آل پنداشتهگزارش
14 | 0
draw upon٠٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠بهره گیری از دست یازیدن به گزارش
16 | 0
ancient٠٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٤فرتوتگزارش
2 | 0
boltzmann statistics٠٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٣قوانین آماری بولتزمنگزارش
0 | 0
paramagnet٠٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٣پارامغناطیسگزارش
0 | 0
dysfunctional١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٢بی کفایت ( خانواده )گزارش
14 | 0
grounded٢٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢دارای پایه و اساس، مبتنی بر. . . ، تثبیت شده، مبنادارگزارش
16 | 1
emerging٢٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢ظاهرشدنی ( در برابر چیزی که برای آن برنامه ریزی شده ) پدیدآمدنی سربرآورده گزارش
16 | 0