برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهر جان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 A married woman, in the absence of her husband, does not establish a relationship with other men who have virtual addiction

یک زن متاهل، در غ ...
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

2 A woman that whith men chat in virtual mans chat
زنی که با مردان دیگران در مجازی چت میکند
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

3 گمشو ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

4 Think of your life so that you can imagine a storytelling with others
بفکر ر زندگیت باش تا داستان سرایی خیالاتی شدن با دیگران شدن
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

5 I want to kill him because of his inability to manage his misfortune
من می خواهم او را به دلیل ناتوانی خود برای مدیریت بدبختی خودش بکشم
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

6 نگران کننده ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

7 The husband and wife who have long lived apart
شوهر و همسر که مدت ها از هم جدا شده اند یا جدا از هم زندگی میکنند
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

8 The woman is a slattern who lives like an animal
زن شلخته است که مانند یک حیوان زندگی می کند
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

9 she deals with others with his own problems
But for his life he does not love his love with the fruit of love
او با دیگران مشکلی دارد
اما بر ...
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

10 بد خلقی لجاجت بخرج دادن ، آدم ناراحت
She thinks if she can slowly speed up her life, she will head over to the basket
But her husband is tired ...
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

11 مخالفت
she fought against her husband's mother
and wanted to stay alone in the city
� Which was strongly opposed
او با مادر شوهرش مبارز ...
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

12 Doing fantasies with others is not good at storyboarding at all
انجام دادن فانتزی با دیگران در داستان داستان خیلی خوب نیست
خیالاتی سرایی با دیگ ...
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

13 Her husband has no love for him. She or he has doubts ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

14 She wanted to get her money from her husband in a fight that she did not succeed
او می خواست پولش را از شوهرش در جنگ بگیرد که او موفق نشد
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

15 Fights do not care about things
دعوت به مسائل بی توجهی و خرجی ندادن
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

16 Corrupted husband
خساست شوهر
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

17 She is an uneducated foolish village
husband
اویک شوهر روستایی احمق بیسوادی دارد
١٣٩٨/٠٢/٣١
|

18 دختر خيالاتي كه براي خود داستان پردازی رابطه ی انجام میدهد اغلب این نوع افکار را امروزه هرزگی فکری خیالاتی گویند ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

19 زن روستایی ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

20 زن دهاتی ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

21 زن شلخته، زن بی بند و بار، زن هرزه، جنده
١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

22 raw هرزه فاسد ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

23 fictionalافسانه
داستان پردازانه
حالت خیالاتی
ساختگی
١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

24 ابله شدن جوش چرک دار
smallpox ابله مرض
moron آدم سبک مغز و کم عقل، آدم احمق و ابله
١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

25 داستان
Close your hole
جا سوراخيتو ببند
١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

26 جای سوراخیتو ببند ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

27 جاذبه
euphoria وجد و شعف ،مشاط خوشي خوشحالي رضايت
١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

28 وجدآميز ، jouful ، lively ،exhilarated
وجد و شادي exultance
١٣٩٨/٠٢/٣٠
|