آرین

آرین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbeats me٠٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٢Search meگزارش
7 | 1
search me٠٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٢Beats meگزارش
2 | 0
are you following me٠١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٦حواست بمن هست؟گزارش
2 | 0
you're way off base٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٦از موضوع خیلی پرتیگزارش
2 | 0
you are so full of yourself٠١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٦خیلی خودت رو تحویل میگیریگزارش
0 | 0
boundaries١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٤حد و حدودت رو رعایت کنگزارش
7 | 0
don't lower yourself١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧خودت رو کوچیک نکن. باعث تحقیر خودت نشو.گزارش
5 | 0
it's no laughing matter٢٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٢شوخی بردار نیستگزارش
0 | 0
he stood me up٠١:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧منو قال گذاشتگزارش
2 | 0
get over yourself٠٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٣٠pull yourself togetherگزارش
0 | 0
it's gross١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٩چندش اوره. نفرت انگیزهگزارش
0 | 0
i'm short handed٠٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٩من دست تنهامگزارش
5 | 0
i call the shots٠٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٦تصمیم گیرنده من هستم.گزارش
9 | 1
face the music١٩:٠١ - ١٤٠٠/٠١/٢٢منتظر عواقبش باشگزارش
7 | 1
don't back out١٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٢دبه نکن. زیر حرفت نزنگزارش
7 | 0
let's talk turkey١٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٢بیا رک حرف بزنیمگزارش
2 | 0
don't be daft١٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٢احمق نباشگزارش
9 | 0
i'm torn١٩:٢٥ - ١٣٩٩/١٢/١٠دو دل هستم نمیتونم تصمیم درست بگیرم ( معمولا بین دو چیز )گزارش
12 | 0
got into it١٩:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/١٠جر و بحث کردن I got into it the kids من با بچه ها بحثم شد We got into it again ما دوباره باهم بحثمون شدگزارش
0 | 0
let's rock this٠٢:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/١٠بیا بترکونیمگزارش
0 | 0
give it a rest٠٢:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/١٠راحتش بزارگزارش
2 | 1
i kid you not٠٣:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٩I mean itگزارش
0 | 0
talk is cheap١٨:٢١ - ١٣٩٩/١٢/٠٣گفتنش آسونه.گزارش
2 | 0
catch you later٠٤:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٣٠See you later See you aroundگزارش
2 | 1
i'm thrilling٠٣:٢٧ - ١٣٩٩/١١/٣٠دارم حال میکنمگزارش
2 | 0
as you wish٢٠:٤١ - ١٣٩٩/١١/٢٧Suit yourselfگزارش
5 | 1
let's face it٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/١١/٢٥بیا واقع بین باشیم. بیا با واقعیت روبرو شویم.گزارش
7 | 1
put on١٨:٥١ - ١٣٩٩/١١/٢٤گوشی رو دست کسی دادن Put him on گوشی رو بده بهشگزارش
18 | 1
i'll fix you١٨:٤٥ - ١٣٩٩/١١/١٣just say the wordگزارش
0 | 1
just say the word١٨:٤٤ - ١٣٩٩/١١/١٣you just name itگزارش
0 | 0
what a nerve١٨:٣٣ - ١٣٩٩/١١/١٣take a hikeگزارش
0 | 1
you are full of it١٢:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٥داری چرت میگیگزارش
2 | 0
now you are talking١٢:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٥این شد حرف حسابگزارش
9 | 0
your point being١١:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٥منظور؟!گزارش
9 | 0
there you go again٠٥:٥٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣باز شروع کردی؟!گزارش
7 | 0
god bless him٠٧:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢خدا حفظش کنه . در مورد زنده ها کاربرد دارهگزارش
21 | 1
i can't help it٠٣:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢کاری از من بر نمیاد. علتش من نیستم. خارج از کنترل منهگزارش
9 | 0
the cup is chipped١٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨فنجان لب پر شدهگزارش
0 | 0
i am like٢٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨من میگم I sayگزارش
14 | 1
melting pot٠٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨شهر ۷۲ ملتگزارش
12 | 1
filling٠٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦مخلفات داخل چیزیگزارش
14 | 1
incase٠٨:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢چون ممکن استگزارش
30 | 0
it looks like٠٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢بنظر میرسه انگارگزارش
7 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهpayback٠٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦
• The payback for reorganization should be increased productivity.
پدر مادرم منو مجبور کردن که تمام پول را پس بدهم و این درسی بود که من هرگز فراموش نمیکنم
0 | 0