برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حد و حدودت رو رعایت کن ١٤٠٠/٠٣/١٤
|

2 خودت رو کوچیک نکن. باعث تحقیر خودت نشو. ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

3 شوخی بردار نیست ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

4 منو قال گذاشت ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

5 pull yourself together ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

6 چندش اوره. نفرت انگیزه ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

7 من دست تنهام ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

8 تصمیم گیرنده من هستم. ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

9 منتظر عواقبش باش ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

10 دبه نکن. زیر حرفت نزن ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

11 بیا رک حرف بزنیم ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

12 احمق نباش ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

13 دو دل هستم نمیتونم تصمیم درست بگیرم ( معمولا بین دو چیز) ١٣٩٩/١٢/١٠
|

14 جر و بحث کردن
I got into it the kids من با بچه ها بحثم شد
We got into it again ما دوباره باهم بحثمون شد
١٣٩٩/١٢/١٠
|

15 بیا بترکونیم ١٣٩٩/١٢/١٠
|

16 راحتش بزار ١٣٩٩/١٢/١٠
|

17 I mean it ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

18 گفتنش آسونه. ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

19 See you later
See you around
١٣٩٩/١١/٣٠
|

20 دارم حال میکنم ١٣٩٩/١١/٣٠
|

21 Suit yourself ١٣٩٩/١١/٢٧
|

22 بیا واقع بین باشیم. بیا با واقعیت روبرو شویم. ١٣٩٩/١١/٢٥
|

23 گوشی رو دست کسی دادن
Put him on گوشی رو بده بهش
١٣٩٩/١١/٢٤
|

24 just say the word ١٣٩٩/١١/١٣
|

25 you just name it ١٣٩٩/١١/١٣
|

26 take a hike ١٣٩٩/١١/١٣
|

27 داری چرت میگی ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

28 این شد حرف حساب ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

29 منظور؟! ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

30 باز شروع کردی؟! ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

31 خدا حفظش کنه .در مورد زنده ها کاربرد داره ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

32 کاری از من بر نمیاد. علتش من نیستم.خارج از کنترل منه ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

33 فنجان لب پر شده ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

34 من میگم I say ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

35 شهر ۷۲ ملت ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

36 مخلفات داخل چیزی ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

37 چون ممکن است ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

38 بنظر میرسه انگار ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 pay back
• My parents made me pay back all the money and it was a lesson I never forgot.
• پدر مادرم منو مجبور کردن که تمام پول را پس بدهم و این درسی بود که من هرگز فراموش نمیکنم
١٣٩٩/٠٩/٠٦
|