برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اريا پيرمحمدي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جبران كردن اشتباه ١٣٩٧/٠٤/٠٣
|

2 Hey when you get along well with somebody you are friendly or compatible)سازگار( ١٣٩٧/٠٤/٠٣
|

3 If you are patient, you should be more assertive with your doctor. ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

4 اسكيت بازي go rollerblading ١٣٩٧/٠٣/٢٥
|

5 در msp رويدادي كه بازه ي زماني آن صفر است مثل تهيه صورت وضعيت يا تحويل زمين،... ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

6 نقطه ضعف ، لحظه بد ١٣٩٧/٠٣/١٩
|

7 با وقفه ١٣٩٧/٠٣/١٩
|

8 ورشكسته شده ام ١٣٩٧/٠٣/١٩
|

9 And I have a job offer and I plan to turn it down ١٣٩٧/٠٣/١٩
|

10 Use ١٣٩٧/٠٣/١٩
|

11 I don’t know who’s Ali and can’t point him out. ١٣٩٧/٠٣/١٩
|