برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرسام آرامیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کپسو
فاصلهای که در دو ساعت پیموده میشود
واحد اندازه گیری در زمان بابل باستان
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

2 ایزد اشارو
، که همچون نامش، راهنمای خدایان سرنوشت است،
اوست که به راستی همه ی خدایان زیر نگین اویند،
و اینچنین است که خدایانِ دیگر را چون او ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

3 ایزد ادو
که تمامی آسمان را می پوشاند،"باشد که نیکوکاری او تمام زمین را درنوردد،
باشد که او همچون مومّو، ابرها را پراکنده سازد،
باشد که در زی ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

4 ایزد گیبیل
، که پیکانها را تیز میکند،
"که در پیکار با تیامت، جنگافزارهای نیک میسازد،
که خرد بسیار دارد و او را روشنبینی فراوان است،
که ان ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

5 ایزد اسیزکور
که می باید "بر بالای نیایشگاه بنشیند تا ایزدان برایش هدایا آورند.
تا کارها با دست او تعیین شوند،
هیچ چیز زیبا آفریده نمیشود مگر ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

6 ایزد کینما
، که همه ی خدایان را راهبر و رایزن است،
"که نامش همچون توفان، خدایان را می ترساند."
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

7 ایزد ایرکینگو
، که بر کینگو در هنگامه ی نبرد پیروز گشت،
که همگان را راهنماست، که فرمان میراند.
منبع:حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

8 ایزدلوگالوکا
، که بر همهی آنان در هنگام نبرد پیروز گشت،
"که خرد او را فرا گرفته است، او که اندیشه اش گسترده است."
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

9 ایزد لوگالانا
پادشاهی که نیرویش از همگان سر است
"خداوندگار، نیروی آنو که چون انشار او را فرا خواند
از همگان برجسته تر بود."
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

10 ایزد آرانونا
، رایزن ائا، آفریننده ی خدایان، پدرانش،
"که منشِ شاهانه ی او با هیچ ایزدی برابر نیست."
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

11 گیشنوموناب
، آفریدگار مردمان که سرزمینهای گیهان را آفرید، که آدم را از پیکر نابود شده ی خدایان تیامت آفرید.
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

12 ایزد مومّو، آفریدگار آسمان و زمین، که راهبری میکند....
آنکه آسمان و زمین را تقدیس کرد
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

13 ایزد زولوم
، او که چمنزارها را برای خدایان می آراید،
"بهرهی آفریدگان را میدهد،
بخشها و پیشکشها را میبخشد و پرستشگاهها را نگهبان است."
منب ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

14 ایزد آگیلما
، بزرگترین،
"که ابرهای فراز آبها را میآفریند،
که قله های دیرپا میسازد."
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

15 ایزد گیلما
، که جایگاه بلند خدایان را جاودانه میسازد،
"آفرینندهی آسایش خاطر،
او که حلقه ی نگهدارنده ی خدایان به دور یکدیگر است،
او که چیز ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

16 ایزد گیل
، که پشته ی غالت- تپه ی پرپشت- را میانبارد
"که گندم و جو را می رویاند، که دانه را به زمین میبخشد. "
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

17 ایزد هگال
که برای همه ی مردم فراوانی میآورد،
که باران بر زمین فراخ میباراند و سبزینگی پدید میآورد. "
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

18 ایزد اپادون
"خدایی که نمنم باران بر زمینها میبارد آبیاری کننده ی زمین و آسمان، که شیارهای کاشت دانه میسازد،
او که زمینهای قابل کشت در جلگه ها ب ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

19 ایزد انبی لولو
، خدایی که آنان را شکوفا کرد،
"ایزد بزرگی که آنان را نام بخشید، که پیشکش کردن خروس را بنیاد نهاد،
که برای همیشه چرگاه ها و آب ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

20 ایزدزهگوریم
که همه ی دشمنان را در نبرد نابود ساخت.
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

21 ایزد زهریم
"آن نیروی زندگانی، که همه ی بدیها را نابود میکند، همه ی نافرمانیها را، پیگرد اهریمن است،
که همهی خدایان دربند را به جایگاههایشان باز ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

22 ایزد شازو
از آنچه در دل ایزدان میگذرد، آگاه است
آنچه در ژرفای درون آنان است را میبیند!
"اوست که آنان که کردار اهریمنی دارند، نمیتوانند از ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

23 ایزد توکو
"جادوی پاک" او همواره زمزمه شود،
"آنکه با جادوی پاکش، همه ی اهریمنان را نابود ساخت!"
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

24 ایزد آگاکو
"خداوند افسون مقدس،
که مردگان را زنده میسازد،
که بر خدایان شکست خورده، مهر میآورد،
که یوغ را از خداوندانی که دشمنش هستند برمید ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

25 ایزد زیکو
،" او که پاکی میآورد،"
خدای پشتیبان نسیم، خدای دادرسی و مهر،
خدای بسیاری و فراوانی،
او که همه خواسته ها را به فراوانی برمیآورد، ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

26 محل جایگاه ایزدان در پاسداشت و سپاسگزاری از مردوک
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

27 آسارلودو، که سومین نام او نمرو
خدای درخشنده که راه ما را روشن میسازد.
سه نامی که آنشار،لهما و لهامواو را خواندند،
به خدایان، پسرانشان گفتند: ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

28 ناجی خدایان در بیم وگزند.
آسارلودو، نامتیلاکو
نیز نام دارد،
خدایی که پشتیبان زندگی است
که خدایان گمشده و آفریدگانش را راهنماست:
او که ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

29 ناجی خدایان در بیم وگزند.
آسارلودو، نامتیالکو
نیز نام دارد،
خدایی که پشتیبان زندگی است
که خدایان گمشده و آفریدگانش را راهنماست:
او که ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

30 خدای مورد پرستش آنوناکی ها
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

31 لقبی که آنشار ایزد بزرگ بئد از دادن اورنگ شاهی به مردوک بخشید.

انشار، نام او را اسارلوهی خواند:
�بیایید به نام او کرنش کنیم�
خدایان گوش ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

32 نام زیگورات و مئبدی بلند و بر افراشته که برای مردوک ایزد بابل ساخته شد
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

33 نام مهرابی که ایزدان به مردوک پیشکش کردند.

ایزدان، دهان گشادند و به مردوک، خداوندشان گفتند:
�ای خداوندگار، چه می توانیم به تو که ما را آزاد ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

34 خدایان در برابرش (مردوک) کرنش کردند و با او سخن گفتند،
آنها به لوگالدیمرانکیا (مردوک) گفتند:
پیش از این، مردوک، تنها، پسردوست داشتنی ما بود و ا ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

35 شهری که مردوک آن را بنا نمود و گفت:
آنرا بابل نام خواهم نهاد که به معنای خانه ی خدایان بزرگ است.
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

36 نام تالار گردهمایی ایزدان آنوناکی ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

37 ایزد آتش، پشتیبان فلزکاران و آهنگران
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

38 دوموزی)تموز(: ایزد شبانی، خدای تابستان
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

39 ایزدبانو، همسر ائا و مادر مردوک ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

40 اَداد: ایزد توفان وگردبار، ایزد هوا
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

41 همسر تیامت پس از مرگ آپسو
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

42 فرزند تیامت و خدایانی که مرز آسمان و زمان را نشان دادند.
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

43 مومّو: پسر آپسو و تیامت، خدای مِهی که بر فراز هر دو گونه آب (آرام و آشفته) شناور است.
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

44 مومّو: پسر آپسو و تیامت، خدای مِهی که بر فراز هر دو گونه آب (آرام و آشفته) شناور است.
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

45 همسر آپسو، ایزدبانوی آبهای شور و تلخ و نماینده آشوب.
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

46 خدای آب تازه و آرام و تجسم نیروی مردانه که خدایان از پشت او و تیامت، پدید آمده اند.
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

47 بهی(زیبایی) کا(خدا)
در بندهش آمده است که بهی یا بهیکا� زن پاکدامنیست که از طرف خداوند بئد از جهی( نخستین زنی که گیومرت را به تباهی کشید ) جفت آف ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

48 در زبان های ایرانی باستان مانند سانسکریت به مئنی ایزد ایزدان می باشد ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

49
در بندهش آمده است (نخستین زن) به نام جِه یا جهی (جهیکا) گئومرت را می فریبد و او را به تباهی می کشاند و در برابر آن اورمزد است که بهی یا بهیکا ک ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

50 در اوستا واژه گایا مارِتا آمده است، من چنین می اندیشم که گایا به چم (به معنی) زندگی است همانی که در پهلوی به گیُوان و در فارسی دری به جان آمده است. و ... ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|