آرسام آرامیس

آرسام آرامیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهکپسو١٣:٥٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤کپسو فاصلهای که در دو ساعت پیموده میشود واحد اندازه گیری در زمان بابل باستانگزارش
46 | 1
اشارو١٣:٤٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد اشارو ، که همچون نامش، راهنمای خدایان سرنوشت است، اوست که به راستی همه ی خدایان زیر نگین اویند، و اینچنین است که خدایانِ دیگر را چون او توانای ... گزارش
37 | 1
ادو١٣:٤٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد ادو که تمامی آسمان را می پوشاند، "باشد که نیکوکاری او تمام زمین را درنوردد، باشد که او همچون مومّو، ابرها را پراکنده سازد، باشد که در زیر، آذو ... گزارش
37 | 1
گیبیل١٣:٤١ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد گیبیل ، که پیکانها را تیز میکند، "که در پیکار با تیامت، جنگافزارهای نیک میسازد، که خرد بسیار دارد و او را روشنبینی فراوان است، که اندیشهای بز ... گزارش
32 | 1
اسیزکور١٣:٣٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد اسیزکور که می باید "بر بالای نیایشگاه بنشیند تا ایزدان برایش هدایا آورند. تا کارها با دست او تعیین شوند، هیچ چیز زیبا آفریده نمیشود مگر به دست ... گزارش
32 | 1
کینما١٣:٣٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد کینما ، که همه ی خدایان را راهبر و رایزن است، "که نامش همچون توفان، خدایان را می ترساند. " منبع: حماسه انوما الیشگزارش
28 | 1
ایرکینگو١٣:٣٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد ایرکینگو ، که بر کینگو در هنگامه ی نبرد پیروز گشت، که همگان را راهنماست، که فرمان میراند. منبع:حماسه انوما الیشگزارش
28 | 1
لوگالوکا١٣:٣١ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزدلوگالوکا ، که بر همهی آنان در هنگام نبرد پیروز گشت، "که خرد او را فرا گرفته است، او که اندیشه اش گسترده است. " منبع: حماسه انوما الیشگزارش
25 | 1
لوگالانا١٣:٢٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد لوگالانا پادشاهی که نیرویش از همگان سر است "خداوندگار، نیروی آنو که چون انشار او را فرا خواند از همگان برجسته تر بود. "گزارش
34 | 1
ارانونا١٣:٢٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد آرانونا ، رایزن ائا، آفریننده ی خدایان، پدرانش، "که منشِ شاهانه ی او با هیچ ایزدی برابر نیست. " منبع: حماسه انوما الیشگزارش
25 | 1
گیش نومناب١٣:١٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤گیشنوموناب ، آفریدگار مردمان که سرزمینهای گیهان را آفرید، که آدم را از پیکر نابود شده ی خدایان تیامت آفرید. منبع: حماسه انوما الیشگزارش
25 | 1
مومو١٣:١٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد مومّو، آفریدگار آسمان و زمین، که راهبری میکند. . . . آنکه آسمان و زمین را تقدیس کرد منبع: حماسه انوما الیشگزارش
34 | 1
زولوم١٣:١٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد زولوم ، او که چمنزارها را برای خدایان می آراید، "بهرهی آفریدگان را میدهد، بخشها و پیشکشها را میبخشد و پرستشگاهها را نگهبان است. " منبع: حماسه ... گزارش
28 | 1
اگیلما١٣:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد آگیلما ، بزرگترین، "که ابرهای فراز آبها را میآفریند، که قله های دیرپا میسازد. " منبع: حماسه انوما الیشگزارش
25 | 1
گیلما١٣:٠٧ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد گیلما ، که جایگاه بلند خدایان را جاودانه میسازد، "آفرینندهی آسایش خاطر، او که حلقه ی نگهدارنده ی خدایان به دور یکدیگر است، او که چیزهای نیکو ... گزارش
25 | 1
گیل١٣:٠٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد گیل ، که پشته ی غالت - تپه ی پرپشت - را میانبارد "که گندم و جو را می رویاند، که دانه را به زمین میبخشد. " منبع: حماسه انوما الیشگزارش
30 | 1
هگال١٣:٠٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد هگال که برای همه ی مردم فراوانی میآورد، که باران بر زمین فراخ میباراند و سبزینگی پدید میآورد. " منبع: حماسه انوما الیشگزارش
30 | 1
اپادون١٣:٠٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد اپادون "خدایی که نمنم باران بر زمینها میبارد آبیاری کننده ی زمین و آسمان، که شیارهای کاشت دانه میسازد، او که زمینهای قابل کشت در جلگه ها به وجو ... گزارش
25 | 1
انبی لولو١٣:٠٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد انبی لولو ، خدایی که آنان را شکوفا کرد، "ایزد بزرگی که آنان را نام بخشید، که پیشکش کردن خروس را بنیاد نهاد، که برای همیشه چرگاه ها و آبخورها د ... گزارش
28 | 1
زهگوریم١٢:٥٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزدزهگوریم که همه ی دشمنان را در نبرد نابود ساخت. منبع: حماسه انوما الیشگزارش
23 | 1
زهریم١٢:٥٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد زهریم "آن نیروی زندگانی، که همه ی بدیها را نابود میکند، همه ی نافرمانیها را، پیگرد اهریمن است، که همهی خدایان دربند را به جایگاههایشان بازمیگرد ... گزارش
25 | 1
شازو١٢:٥٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد شازو از آنچه در دل ایزدان میگذرد، آگاه است آنچه در ژرفای درون آنان است را میبیند! "اوست که آنان که کردار اهریمنی دارند، نمیتوانند از برابرش بگ ... گزارش
28 | 1
توکو١٢:٥١ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد توکو "جادوی پاک" او همواره زمزمه شود، "آنکه با جادوی پاکش، همه ی اهریمنان را نابود ساخت!"گزارش
23 | 1
اگاکو١٢:٤٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد آگاکو "خداوند افسون مقدس، که مردگان را زنده میسازد، که بر خدایان شکست خورده، مهر میآورد، که یوغ را از خداوندانی که دشمنش هستند برمیدارد، از ... گزارش
25 | 1
زیکو١٢:٤٧ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد زیکو ، " او که پاکی میآورد، " خدای پشتیبان نسیم، خدای دادرسی و مهر، خدای بسیاری و فراوانی، او که همه خواسته ها را به فراوانی برمیآورد، "که بز ... گزارش
37 | 0
اوپشوکیناکو١٢:٣٧ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤محل جایگاه ایزدان در پاسداشت و سپاسگزاری از مردوک منبع: حماسه انوما الیشگزارش
21 | 1
نمرو١٢:٣٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤آسارلودو، که سومین نام او نمرو خدای درخشنده که راه ما را روشن میسازد. سه نامی که آنشار، لهما و لهامواو را خواندند، به خدایان، پسرانشان گفتند: ما او ... گزارش
23 | 1
نامتیلاکو١٢:٣٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ناجی خدایان در بیم وگزند. آسارلودو، نامتیلاکو نیز نام دارد، خدایی که پشتیبان زندگی است که خدایان گمشده و آفریدگانش را راهنماست: او که خدایان مرده ر ... گزارش
23 | 1
اسارلودو١٢:٢٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ناجی خدایان در بیم وگزند. آسارلودو، نامتیالکو نیز نام دارد، خدایی که پشتیبان زندگی است که خدایان گمشده و آفریدگانش را راهنماست: او که خدایان مرده ر ... گزارش
23 | 0
مرتوکا١٢:٢٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤خدای مورد پرستش آنوناکی ها منبع: حماسه انوما الیشگزارش
23 | 0
اسارلوهی١٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤لقبی که آنشار ایزد بزرگ بئد از دادن اورنگ شاهی به مردوک بخشید. انشار، نام او را اسارلوهی خواند: �بیایید به نام او کرنش کنیم� خدایان گوش دادند، �با ... گزارش
23 | 0
اساگیال١٢:١٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤نام زیگورات و مئبدی بلند و بر افراشته که برای مردوک ایزد بابل ساخته شد منبع: حماسه انوما الیشگزارش
23 | 1
پاکو١٢:٠٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤نام مهرابی که ایزدان به مردوک پیشکش کردند. ایزدان، دهان گشادند و به مردوک، خداوندشان گفتند: �ای خداوندگار، چه می توانیم به تو که ما را آزادی بخشیدی ... گزارش
28 | 1
لو گال دیمران کیا١١:٤٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤خدایان در برابرش ( مردوک ) کرنش کردند و با او سخن گفتند، آنها به لوگالدیمرانکیا ( مردوک ) گفتند: پیش از این، مردوک، تنها، پسردوست داشتنی ما بود و ای ... گزارش
23 | 1
بابل١١:٣٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤شهری که مردوک آن را بنا نمود و گفت: آنرا بابل نام خواهم نهاد که به معنای خانه ی خدایان بزرگ است. منبع: حماسه انوما الیشگزارش
25 | 1
اوبشوکینا١٠:٥٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤نام تالار گردهمایی ایزدان آنوناکیگزارش
25 | 0
گیبیل٠٣:١١ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزد آتش، پشتیبان فلزکاران و آهنگران ( بابل باستان )گزارش
25 | 0
دوموزی٠٣:١٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤دوموزی ) تموز ( : ایزد شبانی، خدای تابستان ( بابل باستان )گزارش
23 | 0
دامکینا٠٣:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤ایزدبانو، همسر ائا و مادر مردوکگزارش
23 | 0
اداد٠٣:٠٧ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤اَداد: ایزد توفان وگردبار، ایزد هوا ( بابل باستان )گزارش
25 | 0
کینگو٠٣:٠٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤همسر تیامت پس از مرگ آپسو ( بابل باستان )گزارش
23 | 0
کیشار٠٣:٠٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤فرزند تیامت و خدایانی که مرز آسمان و زمان را نشان دادند. ( بابل باستان )گزارش
23 | 0
مومو٠٢:٥٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤مومّو: پسر آپسو و تیامت، خدای مِهی که بر فراز هر دو گونه آب ( آرام و آشفته ) شناور است. ( بابل باستان )گزارش
37 | 1
تیامت٠٢:٥٧ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤همسر آپسو، ایزدبانوی آبهای شور و تلخ و نماینده آشوب. ( بابل باستان )گزارش
23 | 0
اپسو٠٢:٥٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤خدای آب تازه و آرام و تجسم نیروی مردانه که خدایان از پشت او و تیامت، پدید آمده اند. ( بابل باستان )گزارش
32 | 0
بهیکا١٤:٤٦ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣بهی ( زیبایی ) کا ( خدا ) در بندهش آمده است که بهی یا بهیکا� زن پاکدامنیست که از طرف خداوند بئد از جهی ( نخستین زنی که گیومرت را به تباهی کشید ) جفت ... گزارش
28 | 0
کا١٤:٣٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣در زبان های ایرانی باستان مانند سانسکریت به مئنی ایزد ایزدان می باشدگزارش
32 | 1
جهی١٤:٣٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣ در بندهش آمده است ( نخستین زن ) به نام جِه یا جهی ( جهیکا ) گئومرت را می فریبد و او را به تباهی می کشاند و در برابر آن اورمزد است که بهی یا بهیکا که ... گزارش
28 | 0
مارتا١٤:٣٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣در اوستا واژه گایا مارِتا آمده است، من چنین می اندیشم که گایا به چم ( به معنی ) زندگی است همانی که در پهلوی به گیُوان و در فارسی دری به جان آمده است. ... گزارش
53 | 0
جمیگ١٤:٢٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠٣ یمه و خواهرش یمی نخستین زن و مرد ودایی اند که در روایات فارسی به صورت جم و جمیگ درآمده اند. اما در ادبیات زردشتی به مشی و مشیانه تبدیل شده اندگزارش
28 | 0