برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Armin mo

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 The measure of how easily the lungs expand under pressure ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

2 مبهم، گنگ ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

3 A gulf is a gap between people who do not underestand each other ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

4 مجموعه ای از ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

5 وسیله و واسطه ای برای منحرف ساختن ذهن، رسانه(دیداری، شنیداری ) ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|