برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ارمغان یگانههه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 becoming worse, it uses for weather too ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

2 disputing,without doubt ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

3 disputing,without a doubt ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|