آرزو حیدری

آرزو حیدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhedonic١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢hedonic adaptation در روانشناسی به معنای سازگاری لذت جویانه استگزارش
2 | 0
overconfidence١٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٨اعتماد به سقفگزارش
0 | 0
stereotyping١٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٧در مبحث روانشناسی به معنای تفکر قالبی استگزارش
0 | 0
priming٠٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٧در مبحث روانشناسی به معنای پیش زمینه سازی استگزارش
0 | 0
chicago bulls١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤یک تیم حرفه ای بسکتبال در شیکاگوگزارش
0 | 0
تانگلن٠٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧نام یکی از انواع مراقبه نیز هست: مراقبۀ تانگلنگزارش
0 | 0
resentment٠٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧کینهگزارش
14 | 0
health care provider١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠ارائه دهنده مراقبت های بهداشتیگزارش
2 | 0
autonomic nervous system١٣:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٤سامانۀ عصبی خودمختارگزارش
0 | 0
getting it١١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢فهمیدن آنگزارش
0 | 0
tailored to١٤:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٧متناسب باگزارش
5 | 0
settle down٠٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٥راه افتادنگزارش
2 | 0
initiative١٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤پیش قدمیگزارش
7 | 0
nicknamed١٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/١٤ملقب گزارش
7 | 0
زنگبار١٦:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠zanzibarگزارش
0 | 0
reread١٤:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٩بازخوانیگزارش
2 | 1
mesquit١١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٧درخت کهورگزارش
0 | 0
export duty١٦:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢١مالیات بر صادراتگزارش
0 | 0
unopposed١٥:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢١بدون هیچ مقاومتیگزارش
7 | 0
hit and run tactics١٤:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠تاکتیک حمله و گریزگزارش
5 | 0
undersell١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥زیر قیمت فروختنگزارش
7 | 0
production١٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/٣١گردآوریگزارش
12 | 1
falconet١٥:٠٠ - ١٣٩٨/١١/١٠توپ جنگی کوچکگزارش
2 | 0
counterforce١٠:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٠٥نیروی مقابله ای گزارش
5 | 0
merchantmen٠٩:٥١ - ١٣٩٨/١٠/١٩کشتی تجاریگزارش
7 | 0
bring home١٥:٣٧ - ١٣٩٨/١٠/١٤اثبات کردن گزارش
12 | 1
wan١٣:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/١١رو به افول یا رو به سقوط.گزارش
5 | 1
unruliness١٨:٢٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٩سرکشی و تمردگزارش
12 | 0
paper trail٠٩:٣٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٩گزارش کارگزارش
21 | 0
road١٦:٤٣ - ١٣٩٨/١٠/٠٨کشتیگاه، لنگرگاهگزارش
16 | 1
tongue of land٠٩:٣٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٨باریکه خشکی یا باریکه زمینگزارش
5 | 0
rounding٢١:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧دور زدنگزارش
5 | 0
turn back١١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢٥باز گرداندن گزارش
16 | 0
low built١٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٥یک طبقه ـ ویلاییگزارش
2 | 0
pole١٥:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٠پاروگزارش
7 | 2
sloop١٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٠قایق باریگزارش
2 | 0
barquette٠٩:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/١٩نوعی قایق بادبانی کوچکگزارش
2 | 0
cardamon١٢:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٧هِلگزارش
12 | 0