برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرزو حیدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مالیات بر صادرات ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

2 بدون هیچ مقاومتی ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

3 تاکتیک حمله و گریز ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

4 زیر قیمت فروختن ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

5 گردآوری ١٣٩٩/٠١/٣١
|

6 توپ جنگی کوچک ١٣٩٨/١١/١٠
|

7 نیروی مقابله ای
١٣٩٨/١١/٠٥
|

8 کشتی تجاری ١٣٩٨/١٠/١٩
|

9 اثبات کردن
١٣٩٨/١٠/١٤
|

10 رو به افول یا رو به سقوط. ١٣٩٨/١٠/١١
|

11 سرکشی و تمرد ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

12 گزارش کار ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

13 کشتیگاه، لنگرگاه ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

14 باریکه خشکی یا باریکه زمین ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

15 دور زدن ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

16 باز گرداندن
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

17 یک طبقه ـ ویلایی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

18 پارو ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

19 قایق باری ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

20 نوعی قایق بادبانی کوچک ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

21 هِل ١٣٩٨/٠٩/١٧
|