برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرزو حیدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راه افتادن ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

2 پیش قدمی ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

3 ملقب
١٤٠٠/٠١/١٤
|

4 zanzibar ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

5 بازخوانی ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

6 درخت کهور ١٣٩٩/٠٨/١٧
|

7 مالیات بر صادرات ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

8 بدون هیچ مقاومتی ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

9 تاکتیک حمله و گریز ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

10 زیر قیمت فروختن ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

11 گردآوری ١٣٩٩/٠١/٣١
|

12 توپ جنگی کوچک ١٣٩٨/١١/١٠
|

13 نیروی مقابله ای
١٣٩٨/١١/٠٥
|

14 کشتی تجاری ١٣٩٨/١٠/١٩
|

15 اثبات کردن
١٣٩٨/١٠/١٤
|

16 رو به افول یا رو به سقوط. ١٣٩٨/١٠/١١
|

17 سرکشی و تمرد ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

18 گزارش کار ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

19 کشتیگاه، لنگرگاه ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

20 باریکه خشکی یا باریکه زمین ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

21 دور زدن ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

22 باز گرداندن
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

23 یک طبقه ـ ویلایی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

24 پارو ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

25 قایق باری ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

26 نوعی قایق بادبانی کوچک ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

27 هِل ١٣٩٨/٠٩/١٧
|