برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Arezou Mhn

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کودکی که مادرش کار می‌کند. ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

2 آزارخواهی، آزارگری، سادومازوخیسم.
عبارت است از: آزار دادن، تحقیر دیگران، بی‌احترامی به آن‌ها یا آزار دیدن و یا مورد بی‌احترامی و تحقیر دیگران قرار ...
١٣٩٧/١١/١٣
|

3 کنار گذاشتن، پس‌انداز کردن، (وقت) تخصیص دادن، فراموش کردن، درنظر نگرفتن، نادیده گرفتن، (حقوق) ابطال کردن، لغو کردن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

4 کاهش‌ناپذیر، خستگی‌ناپذیر، خلل‌ناپذیر، پایدار، مستمر، تمام‌نشدنی ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

5 (فلسفه) خودانگارانه، خودباورانه، خودمدارانه ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

6 واقعیت‌گریز، واقع‌گریزانه ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

7 بلوغ، کمال، بزرگسالی ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

8 مأیوس، ناامید، غریب، ناتوان، عاجز.
bereft of: محروم از / فاقدِ...
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

9 یکپارچه، یکدست، به‌هم‌پیوسته، تفکیک‌نپذیر، نامشخص ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

10 (عمل و غیره) محکوم به شکست، چیزی که نتیجۀ عکس می‌دهد. ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

11 عمل یا رفتار غیرارادی ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

12 قدیمی، از مُد افتاده، نامعمول، نامتداول، نامرسوم ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

13 ۱.از روی وسواس، بی‌اختیار، بی‌اراده ۲. به‌طور عالی، به‌طور جذاب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

14 تحلیل‌رفتگی، بی‌بنیگی، ضعف، بی‌قوتی ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

15 سپرِ بلا، بلاگردان ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

16 جایِ... را گرفتن، جایگزینِ... شدن، از دور خارج شدن ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

17 put/ stick one's tongue out
زبان خود را نشان دادن، (برای تحقیر) زبان خود را درآوردن، دهن‌کجی کردن
١٣٩٧/٠٤/١٧
|

18 (برگ، گیاه) رنگارنگ، چندرنگ، خال‌دار.
متنوع، گوناگون
١٣٩٧/٠٤/١٠
|

19 تکبر، نخوت، تفرعن، خودبرتربینی. ١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

20 شیطانی، اهریمنی، شریرانه، شیطان‌صفتانه. (هوا، تنبیه و غیره) بد، سخت، زشت. (مسئله) سخت، پیچیده، بغرنج. (خلق‌و‌خو) تند، بد، خشن. ١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

21 مرام، مسلک، مکتب، نظریۀ غیرعلمی ١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

22 آزار، اذیت، شکنجه، تعدی. ١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

23 کهنه‌خر، (در محاوره) کاسه‌بشقابی، کسانی که در گذشته در خیابان‌ها می‌چرخیدند و اجناس کهنه و مستعمل مثل پوشاک، مبلمان و ... را به قیمت ارزان می‌خریدند. ١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

24 اخلاقی، مطابق اخلاق، طبق موازین اخلاقی، به احتمال قوق، به احتمال قریب به یقین. ١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

25 بومی، (با حروف بزرگ) مربوط به بومیان استرالیا،بومی استرالیا، حیوان یا گیاه بومی. ١٣٩٧/٠٣/٢٨
|