برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرش غضنفری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جا به اضافه دود . جا همان جاه و گاه است یعنی مکان و منزل. دود که د حذف گشته یا دو که شماره 2 است. در معنای اول یعنی جای دود و در معنای دوم یعنی جای د ... ١٣٩٧/٠٣/٢٤
|

2 ما با اضافه مان . ما همان ضمیر فاعلی منفصل است که اول شخص و جمع می باشد. مانند ما رفتیم، ما آمدیم. مان هم از ماندن آمدهیعنی کسی که با ما می ماند. احت ... ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

3 ما به اضافه در می شود مادر. ما ضمیر فاعلی اول شخص جمع مانند ما می رویم، ما می مانیم. در یعنی در آمدن، برون شدن است. یعنی مادر کسیست که ما از وجودش و ... ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|