برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرمین محمدنژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 [کوردی] به معنی باز ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

2 [کوردی] به معنی کشور ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

3 [کوردی] به معنی دوربین ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

4 [کوردی] به معنی سوزن ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

5 [کوردی] به معنی کلید ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

6 [کوردی] به معنی شکایت ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

7 [کوردی] به معنی پدر ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

8 [کوردی] به معنی مادر ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

9 [کوردی] به معنی خداحافظ ١٣٩٧/٠٢/١٤
|

10 [کوردی] به معنی پسر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

11 [کوردی] به معنی زن ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

12 [کوردی] به معنی خواهر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

13 [کوردی] به معنی برادر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

14 [کوردی] به معنی بچه ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

15 [کوردی] به معنی دختر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

16 [کوردی] به معنی فوتبال ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

17 [کوردی] به معنی پیغمبر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

18 [کوردی] به معنی پرچم ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

19 [کوردی] به معنی خدا ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

20 [کوردی] به معنی کشور ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

21 [کوردی] به معنی شهر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

22 [کوردی] به معنی ماه ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

23 [کوردی] به معنی خورشید ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

24 [کوردی] به معنی نوشتن ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

25 [کوردی] به معنی جان ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

26 [کوردی] به معنی دانش آموز ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

27 [کوردی] به معنی فرش ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

28 [کوردی] به معنی تلویزیون ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

29 [کوردی] به معنی اهل کجایی؟ ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

30 [کوردی] به معنی سوت ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

31 [کوردی] به معنی سلام
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

32 [کوردی] به معنی آتش ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

33 [کوردی] به معنی استخوان
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

34 [کوردی] به معنی عکس
١٣٩٧/٠٢/١٣
|

35 [کوردی] به معنی انگشت ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

36 [کوردی] به معنی چشم ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

37 [کوردی] به معنی پا ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

38 [کوردی] به معنی شکم ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

39 [کوردی] به معنی عصر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

40 [کوردی] به معنی صبح ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

41 [کوردی] به معنی ظهر ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

42 [کوردی] به معنی شب ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

43 [کوردی] به معنی روز ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

44 [کوردی] به معنی قوری ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

45 [کوردی] به معنی لباس ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

46 [کوردی] به معنی حیاط ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

47 [کوردی] به معنی بخاری ١٣٩٧/٠٢/١٣
|

48 [کوردی] به معنی آیینه ١٣٩٧/٠٢/١٣
|