آرمین محمدنژاد

آرمین محمدنژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهکراوه٠١:٤١ - ١٣٩٨/١٢/٢٩[کوردی] به معنی بازگزارش
2 | 0
حکومه ت٠١:٤٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٩[کوردی] به معنی کشورگزارش
2 | 0
کامیرا٠١:٣٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٩[کوردی] به معنی دوربینگزارش
2 | 0
ده رزی١٤:٤٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٤[کوردی] به معنی سوزنگزارش
2 | 0
کلیل١٤:٤١ - ١٣٩٧/٠٢/١٤[کوردی] به معنی کلیدگزارش
2 | 1
سکالا١٤:٣٦ - ١٣٩٧/٠٢/١٤[کوردی] به معنی شکایتگزارش
34 | 1
باوک١٤:٣٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٤[کوردی] به معنی پدرگزارش
21 | 0
دایک١٤:٣٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٤[کوردی] به معنی مادرگزارش
25 | 0
خوات له گه ل١٤:٢٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٤[کوردی] به معنی خداحافظگزارش
21 | 1
ژن٢١:١٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی زنگزارش
12 | 1
شار٢١:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی شهرگزارش
12 | 2
ئالا٢١:٠٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی پرچمگزارش
23 | 1
برا٢١:١١ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی برادرگزارش
14 | 1
مندال٢١:١١ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی بچهگزارش
16 | 0
خه لکی چوی٢١:٠٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی اهل کجایی؟گزارش
16 | 1
فه رش٢١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی فرشگزارش
2 | 0
مانگ٢١:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی ماهگزارش
12 | 1
کچ٢١:١١ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی دخترگزارش
21 | 1
ولات٢١:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی کشورگزارش
25 | 1
کور٢١:١٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی پسرگزارش
12 | 0
خووشک٢١:١١ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی خواهرگزارش
2 | 0
توپی پی٢١:١٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی فوتبالگزارش
2 | 0
ته له ویزیون٢١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی تلویزیونگزارش
2 | 0
پیغه مبر٢١:٠٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی پیغمبرگزارش
2 | 0
خوودا٢١:٠٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی خداگزارش
2 | 0
تاو٢١:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی خورشیدگزارش
12 | 0
نووسین٢١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی نوشتنگزارش
5 | 0
گیان٢١:٠٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی جانگزارش
161 | 1
قوتابی٢١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی دانش آموزگزارش
2 | 0
فیتوو٢١:٠٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی سوتگزارش
2 | 0
سلاو٢١:٠١ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی سلام گزارش
30 | 0
اور اگر١٨:٢٦ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی آتشگزارش
2 | 0
وینه١٧:٤٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی عکس گزارش
12 | 0
به یانی١٧:٤٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی صبحگزارش
5 | 0
زگ١٧:٤٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی شکمگزارش
7 | 0
ئیسک١٧:٤٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی استخوان گزارش
2 | 0
قامک١٧:٤٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی انگشتگزارش
5 | 0
روژ١٧:٤٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی روزگزارش
34 | 0
لاق١٧:٤٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی پاگزارش
7 | 0
چاو١٧:٤٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی چشمگزارش
14 | 1
ئیواره١٧:٤٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی عصرگزارش
9 | 0
نیوه رو١٧:٤٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی ظهرگزارش
2 | 0
شهو١٧:٤٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی شبگزارش
9 | 0
چادان١٧:٤٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی قوریگزارش
5 | 0
کراس١٧:٣٦ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی لباسگزارش
21 | 0
حه سار١٧:٣٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی حیاطگزارش
2 | 1
کوره١٧:٣٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی بخاریگزارش
5 | 0
اوینه١٧:٣٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٣[کوردی] به معنی آیینهگزارش
5 | 0