برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پریسا دهکردی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 محض ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

2 پایه گذار ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

3 بررسی کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

4 خدمات اجتماعی همگانی ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

5 شواهد ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

6 حمله کردن ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

7 ارائه دادن ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

8 trial محاکمه میشود نه trail⚠️ ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

9 بچه مامانی ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

10 مورد استفاده قرار میگیرد ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

11 پشه مالاریا ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

12 promising ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|