امیرشهریار امینیان

امیرشهریار امینیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrecklessly٢١:٤٥ - ١٣٩٨/٠٥/٣١بی محاباگزارش
9 | 0
rib tickling١٢:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠بامزه، خنده دار، مفرحگزارش
0 | 0
free associate٠٢:١٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٧تداعی آزاد - رها شدن فرد از قید و بندهای ذهنی به گونه ای ناخودآگاه او بدون خودسانسوری در دسترس قرار گیرد.گزارش
0 | 0
cast of mind٠٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢٧گرایش ذهنیگزارش
2 | 0
jacket copy١٧:٢٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢٩متن پشت جلد - خلاصه کتاب متن کوتاهی که معرف محتوای یک اثر است و غالباً پشت جلد کتاب چاپ می شود.گزارش
2 | 0
galley letter١٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٣/٢٩نامه ی نمونه - نامه ی معرفی - نامه ای که همراه با نسخه ی پیش از انتشار یک اثر برای مخاطبان حرفه ای اعم از نویسندگان، منتقدین و اصحاب رسانه ارسال می ... گزارش
2 | 0