برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیررضا کاف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حجم/ظرفیت ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

2 وقت آزاد داشتن ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

3 پر مشغله بودن ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

4 دردونه و نور چشم من :) ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

5 بی طرف بودن ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

6 Assume=presume=postulate ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

7 =caution ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

8 1.لیز و لغزنده
2.فرد غیر قابل اعتماد
١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

9 پیشرفت کردن
در جایی ظاهر شدن
بجنب (حالت امری)
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

10 دوست عزیز خودت جواب خودتو دادی.... by then یعنی "تا اونموقع" اما bye then یعنی "خداحافظ"
That's it
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

11 عالی تر و بهتر بودن :) ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

12 مخمصه ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

13 چی تو کلّت میگذره؟ ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

14 چهره ات به سنت نمیاد ١٣٩٨/١١/٢٨
|