برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیررضا محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 معنی دل تنگ شدن هم میده مثلا میگه
Miss you guys
یعنی: دلم برای شما تنگ شده بود.
١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

2 مطمئن بودن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

3 پایین آمدن ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

4 توانایی تحمل سنگینی یا فشار ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

5 جدا مشو
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

6 نام شهری در عراق است. ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|