برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید امیر معصومیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کسی ک تصمیم میگیره غذا نخوره ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

2 تصمیم برای نخوردن غذا ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

3 (حرکت جدی)
برای کارهایی ک تابحال انجام میدادی
اما دیگه این کارو انجام نخواهی داد.
١٣٩٩/٠٤/١٧
|

4 باعث بانی بدبختی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

5 نمیخوام بد تا کنم یا یک جور بدی تا کنم ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

6 واقعا دیگه حالمو بهم میزنه
واقعا دیگه بسته؟
١٣٩٩/٠٣/١٨
|

7 راست آزمایی کردن اطلاعات ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

8 figure out how
دستم میاد ک چجوری
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

9 خاطرات روابط ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

10 بد بیاری پشت بد بیاری ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

11 مطمانا" ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

12 اون آخره.
اون آخرهاست.
آخر بکرمون میاد.
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

13 عامیانه
باحال .با هیجان.awesome
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

14 برای همیشه دست از کاری کشیدن
کاری رو دیگه انجام ندادن
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

15 الان داری صحبت میکنی. ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

16 باید بهش شک کنی ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

17 اموزشگاه رانندگی ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

18 گیرت خواهد آمد
نصیبت میشه
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

19 تجدید نظر ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

20 محکم کردن رابطه و یا معامله ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

21 با من در میان بزار ١٣٩٩/٠٢/١٦
|