امیرمهدی

امیرمهدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهboring١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/١١حوصله سر برگزارش
16 | 1
menu١٥:٠٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٥- لیست امکانات، آپشن ها یا گزینه هاگزارش
5 | 1
man child١١:١١ - ١٣٩٨/٠١/٢٠مرد نابالغگزارش
7 | 0
score٠٧:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/١٩( عامیانه ) خرید مواد مخدرگزارش
23 | 10
punter٠٧:٢٤ - ١٣٩٨/٠١/١٩( انگلیسی بریتانیایی ) 1. کسی که قمار میکنه، شرط بندی میکنه یا یه سرمایه گذاری پر ریسک انجام میده 2. مشتری سرویس های خاص ( مثل میخونه یا روسپی گری )گزارش
30 | 0
haughty٠٨:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/١٦بسیار متکبر و مغرورگزارش
12 | 0
procreative٠٨:٠٠ - ١٣٩٨/٠١/١٦دارای توانایی یا پتانسیل تولید مثل Sodomy is not a procreative sexual actگزارش
2 | 0
manscape١١:٢٨ - ١٣٩٨/٠١/١٥زدن موهای زائد بدن ( برای مردان )گزارش
7 | 0
commodify١٧:٥٠ - ١٣٩٨/٠١/١٤تبدیل به کالا/محصول کردنگزارش
2 | 0
stripped١١:١٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٤هرز شده ( پیچ و مهره )گزارش
18 | 1
overkill٢٠:٢٧ - ١٣٩٧/١٠/١٢اضافه کاری، انجام کاری که نیازی به انجام آن نیستگزارش
48 | 0
rollable٠٧:٤٢ - ١٣٩٧/١٠/١١تاشو، تاشونده، رول شونده، دارای قابلیت لوله شدن Rollable TV: تلویزیون تاشوگزارش
2 | 0
average joe٠٠:١٤ - ١٣٩٧/١٠/٠٦یه شخص معمولی نه خیلی باهوش و نه خیلی خنگگزارش
14 | 0
why the hell١٣:٠٢ - ١٣٩٧/١٠/٠٤چرا؟! ( با عصبانیت یا تعجب )گزارش
7 | 0
have the edge on٢٠:٥١ - ١٣٩٧/١٠/٠٢در زمینه ای برتری داشتنگزارش
5 | 0
give credit٢٠:٤٧ - ١٣٩٧/١٠/٠٢از کسی یا چیزی تعریف کردن عامیانه: زمانی که از کسی خوشت نمیاد ولی انقدر کارش درسته که مجبوری ازش تعریف کنی.گزارش
34 | 1
name brand١٦:٢٠ - ١٣٩٧/١٠/٠٢برند بنامگزارش
0 | 0
without further ado١٣:٤٠ - ١٣٩٧/١٠/٠٢حاشیه بسه، یه راس بریم سره اصل مطلب! Without further ado, let's get started!گزارش
28 | 1
whirlwind١٩:٤٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤هر چیزی که مانند گردباد خیلی سریع و غیر قابل پیش بینی اتفاق بیفتد. . . صحنه های سریع و خشن فیلم های سینمایی: whirlwind action عشق غیر منتظره: whir ... گزارش
25 | 0
scratch the surface١٩:١٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤موضوع یا مشکلی را به صورت سطحی بررسی کردن مثال 1: شمه ای از زندگی مولانا مثال 2: چکیده ای از تاریخ اسلام مثال 3: در این مقاله تنها تونستیم چکه ای ... گزارش
25 | 1
buzzword١٢:٤٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢١اصطلاحات روز، اصطلاحات مد، اصطلاحات رایج، الفاظ باب روز یک صنعت، واژه هایی که به نظر مهم به نظر می رسند ولی در اصل معنی خاصی نداشته و فقط برای ت ... گزارش
48 | 0
lossless١٤:٣٦ - ١٣٩٧/٠٩/١٩بدون از دست دادن اطلاعات بدون از دست دادن کیفیت ( در علم کامپیوتر هنگام فشرده سازی اطلاعات استفاده می شود )گزارش
16 | 0
aggressive١٣:٥٨ - ١٣٩٧/٠٩/١٩خشنگزارش
39 | 2
childproof١٣:٢١ - ١٣٩٧/٠٩/١٣صفت: طوری طراحی شده که از آسیب زدن کودکان به خودشان یا وارد کردن خسارات جلوگیری کند فعل: از دسترس کودکان خارج کردنگزارش
7 | 1
favicon٢١:١٩ - ١٣٩٧/٠٩/١١آیکون سایتگزارش
2 | 0
deal breaker١٢:٠٨ - ١٣٩٧/٠٨/٣٠عاملی که موجب به هم خوردن معامله می شود، چیزی که شما را از خرید منصرف می کند، موضوعی که رسیدن به توافق را به هم میزندگزارش
28 | 0
explanation٠٨:٢٨ - ١٣٩٧/٠٨/٢٠شفاف سازی، بررسیگزارش
23 | 1
because١٢:٣٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٩با توجه به اینکه، از آنجا که، چون که، نظر به اینکه، با توجه به این واقعیت کهگزارش
97 | 3
decent١٦:٤٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٦رضایت بخش، قابل قبول، میان ردهگزارش
161 | 1
with eyes open١٤:٠٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٦با دانش و آگاهی کاملگزارش
2 | 0
unfortunately١٣:٣٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٦از شانس بد، از بخت بد، باعث تاسف است که. . . ، نا امید کننده است که. . .گزارش
69 | 2
living room٠٩:٣٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٦هال و پذیرایی، اتاق هالگزارش
57 | 4
underdose١٠:٤٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٥تامین دوز ناکافیگزارش
2 | 0
best of both worlds٠٨:٣٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٥از مزیت دو چیز مختلف بهرمند شدنگزارش
16 | 0
fashion statement٠١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٥"جلب توجه" لباس یا چیز های دیگری که شخصی استفاده می کند تا "نظر دیگران را به خود جلب کند".گزارش
71 | 1
sweet spot٠١:٤٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٥نقطه مطلوبگزارش
60 | 0
similarly٠٥:١٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٤مشابهاگزارش
23 | 1
counter space٠٨:٠١ - ١٣٩٧/٠٨/١٠فضای پیشخوان، فضای میز آشپزخانهگزارش
12 | 0
brewing٠٧:٥٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٠دم کردنگزارش
18 | 0
grind size٠٦:٣٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٠میزان آسیابگزارش
0 | 0