امیرحمزه سعیدی

امیرحمزه سعیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدههر چینه از دیوار گلی١٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٤/١٢دایگزارش
2 | 0
لقب پادشاهان ترکستان١٧:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٢خاقانگزارش
2 | 0
پارچه رپوش قدیمی١١:٢١ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥ارمکگزارش
0 | 0
سازمان بین المللی کار٠٨:٣٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٠ایلوگزارش
12 | 1
سیاره زحل١٨:٤٢ - ١٣٩٨/٠٦/٠٦کیوانگزارش
9 | 1
کرکس١٨:٣٨ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥ورکاکگزارش
25 | 1
دوگانگی٠٧:٣٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠٣ثنویتگزارش
21 | 2
غسل مسیحیت٠٧:٣٦ - ١٣٩٨/٠٦/٠٣تعمیدگزارش
2 | 0
هر طبقه از زمین٢٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢اشکوبگزارش
5 | 0
نوعی کاغذ بسته بندی١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢٧زرورقگزارش
5 | 0
موسس سلسله اشکانیان١٩:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢٧ارشکگزارش
7 | 0
قبیله صدر اسلام١٩:٤٩ - ١٣٩٨/٠٥/٢٧اوسگزارش
7 | 0
نام قدیم کامبوج١٩:٣٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٧خمرگزارش
5 | 0
نوعی پنجره مشبک٢٠:١٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦ارسیگزارش
0 | 0
چشم انداز٢٠:١٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦دیدگاهگزارش
12 | 0
راز ناگفتنی٢٠:١١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦مگوگزارش
5 | 0
لکنت زبان١٩:٥٩ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦تاتاگزارش
14 | 1
ماه عرب١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦قمرگزارش
0 | 0
عالم فرشتگان١٩:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦ملکوتگزارش
5 | 0
دست یازیدن١٩:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦لمسگزارش
7 | 1
سود سوزاور١٩:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦پتاسگزارش
5 | 0
بیماری لقوه١٩:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦پارکینسونگزارش
9 | 0
فراخ و وسیع١٩:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦پهنگزارش
2 | 0
تاخت اسب١٩:١٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦تگگزارش
12 | 0
خسته شدن٢٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥تنگ آمدنگزارش
14 | 1
صاحب سود٢٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥ذینفعگزارش
0 | 0
نهفتن٢٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥آب شتنگزارش
5 | 0
گستاخ بودن١٠:١٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣رو داشتنگزارش
2 | 0
مرد جوان١٠:١٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣نیوگزارش
5 | 0