امین معراجی

امین معراجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcould you please١٢:٢٣ - ١٣٩٩/١١/١٥درخواست محترمانه مشابه است با would you mind. . .گزارش
14 | 1
perfectionist١٥:٠٩ - ١٣٩٩/١١/١١از منظر علم روانشناسی: کمال گرا - ایده آل طلبگزارش
16 | 0
getting to me١٠:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠٧منو اذیت میکنهگزارش
2 | 1
tick you off١٥:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٩to make angry or indignant عصبانی کردن یا شدنگزارش
2 | 0
tightwad١١:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٧اصفهانی بازی در آوردنگزارش
5 | 1
just sits around collecting dust١١:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٢٧این اصطلاحه. معنی: هرگز ازش استفاده نمیشه.گزارش
0 | 0
it just sits around collecting dust١١:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٧این اصطلاحه. معنی: هرگز ازش استفاده نمیشه.گزارش
18 | 0
you're telling me١١:١٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٧used to emphasize that one is already well aware of or in complete agreement with something.گزارش
2 | 0
undertow١٦:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٢١مربوط به جریانات آب دریاست که میتواند برای شناگران خطرناک باشدگزارش
5 | 0
remain positive١٧:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/١٧مثبت بمانید ( حتی در شرایط سخت )گزارش
0 | 0
eager to demonstrate١٥:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/١٦علاقه مند به اثبات ( یک موضوع )گزارش
0 | 0
first rate١٠:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/١٦بالاترین کیفیتگزارش
2 | 0
high end١٠:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/١٦بالاترین کیفیتگزارش
0 | 0
eaten alive١٠:١٣ - ١٣٩٩/١٠/١٦اصطلاح: نابود شدیم. مثال: رفته بودیم پیکنیک پشه ها ریختن نیشمون زدن. we got eaten aliveگزارش
44 | 0
promote success١٣:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١٤پیشبرد موفقیتگزارش
0 | 0
talked me out of it١٠:٥١ - ١٣٩٩/١٠/١٤to prevent ( someone ) from doing ( something ) by talking about the good reasons for not doing it : to persuade or convince ( someone ) not to do ( ... گزارش
7 | 0
pick someone brain١٠:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٤pick someone's brain phrase of pick INFORMAL obtain information by questioning someone who is better informed about a subject than oneself. سوال از ... گزارش
0 | 0
pick someone's brain١٠:٢١ - ١٣٩٩/١٠/١٤pick someone's brain phrase of pick INFORMAL obtain information by questioning someone who is better informed about a subject than oneself. سوال از ... گزارش
2 | 0
pick your brain١٠:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٤pick someone's brain phrase of pick INFORMAL obtain information by questioning someone who is better informed about a subject than oneself. سوال از ... گزارش
12 | 0
nonperishable١١:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/١١فاسد نشدنی ( دارو - غذا و . . . . )گزارش
5 | 0
battery operated light١١:٤١ - ١٣٩٩/١٠/١١چراغ قوه باطری خورگزارش
5 | 0
power outage١١:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/١١قطعی برق ( در یک منطقه )گزارش
5 | 0
you bet i do١٠:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/١٠باهات موافقمگزارش
18 | 0
a real page turner١٧:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٦یک کتاب جذاب واقعیگزارش
2 | 0
critical skill١١:٥٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٢مهارت مهم و اساسیگزارش
2 | 0
arrange catering١١:١٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٢ترتیب دادن یا آراستن غذاگزارش
2 | 0
offensive١٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧بی شعورگزارش
2 | 1
immediate effect١٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥تاثیر بدیهی یا تاثیر آشکارگزارش
2 | 1
double standard١١:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤Double standards are unfair. If a teacher lets all the boys bring candy for lunch but not the girls, that’s a double standard. تبعیضگزارش
14 | 0
pierce١١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤سوراخ کردن. برای مثال: سوراخ کردن گوش برای نصب جواهراتگزارش
7 | 0
face myself١٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣خودمو ببخشمگزارش
5 | 0
i'll just be a second١٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢١یکم صبر کنگزارش
12 | 0
gratitude toward١٨:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٩قدرشناس بودن نسبت بهگزارش
0 | 0
to lead١٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩موجب شدن - هدایت کردنگزارش
0 | 0
refreshment stand١٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧محلی داخل رستوران جهت فروش غذا و تنقلات و نوشیدنیگزارش
7 | 0
deposit١٢:١١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦انباشتهگزارش
14 | 1
taken lightly١٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦غیر مهم یا غیر جدی گرفته شدهگزارش
2 | 0
running a little late١٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠با تاخیر رسیدنگزارش
2 | 0
where would i find١٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠کجا میتوانم پیدا کنمگزارش
0 | 0
while i'm at it٠٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠:means something like While I have your attention or As I am asking you questions anyway, here is another one for youگزارش
7 | 1
star١٧:٢٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٩ترجمه ابراهیم به معنای ”زل زدن” اشتباه است. آن کلمه ”stare” است که تلفظ متفاوتی هم دارد.گزارش
57 | 1
expect the unexpected١٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٩. Not be surprised by the usual events. Anything might happenگزارش
2 | 0
i have you١٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٤من از شما اطلاعاتی ثبت دارم که. . .گزارش
7 | 1
you're all set١٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٤همه چیز آماده استگزارش
9 | 0
amenities٠٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٤امکاناتگزارش
2 | 0