امین الماسی

امین الماسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهکانال٠١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٠درگاه برای نمونه درگاه تلگرامی یا درگاه آموزشیگزارش
5 | 0
مورد نظر٢١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠١مورد نگر _ ویژه_ برگزیدهگزارش
7 | 0
رتور٠٦:١١ - ١٤٠٠/٠٣/٣١بهترین واژه جایگزین برای رتور یا روتور در زبان فارسی چرخانه می باشد.گزارش
5 | 0
سرعت عمل٢٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨روند کار - واکنشگزارش
2 | 0
به اصطلاح٠٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥نامبرده به_نامیده شده بهگزارش
5 | 0
پروفسور٠٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٩فر استادگزارش
7 | 0
با مسما٠٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٩درخور_برازندهگزارش
25 | 0
علاوه بر١٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٤افزوده برگزارش
5 | 0
پیوی١٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/١٣رایاگپگزارش
2 | 0
ایمیل٢٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٢رایاپیکگزارش
2 | 1
رفع زحمت٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦آسوده گذاشتن میزبانگزارش
2 | 0
طبیعت١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧زاستارگزارش
7 | 1
مبارز٠٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤پیکار جو_ستیزه جو_جنگندهگزارش
2 | 0
تمایلات جنسی٢٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣گرایش ژادین _ گرایش ژادمندگزارش
2 | 0
جهت اطلاع٢٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢١برای آگاهیگزارش
2 | 0
تمامیت ارضی١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠گستره زمینیگزارش
2 | 0
زوم٠٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٧ریز شدن _ متمرکز شدن_گزارش
12 | 1
دفتر٠٤:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٧در زبان کردی کرمانجی به دفتر میگن آگاه نامهگزارش
12 | 1
نیابتی٢٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٦به نمایندگی ازگزارش
5 | 0
نیروی انتظامی٠١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٥نیروی پاتاژ ( پاسدار )گزارش
2 | 1
اشاره١٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٤رهنمودگزارش
7 | 1
بعدا٠٤:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨باشه برای یه وخت ( زمان ) دیگهگزارش
7 | 1
اطلاعیه١٨:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧آگاه داریگزارش
5 | 0
فهماندن١٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧حالی کردنگزارش
5 | 0
فهمیدن١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧سر در آوردن _ دستگیر شدن _ دریافتن _ حالی شدن _ پی بردنگزارش
7 | 1
حمله ور٠٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧تک کننده _ تاخت گر _ یورش برگزارش
5 | 0
مسئول٢٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢سردمدار_سرپرست_پاسخگو_دست اندرکارگزارش
5 | 0
اشتراک٠٤:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢هم رسانیگزارش
7 | 0
جواب کردن٢١:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٣٠رد درخواستگزارش
2 | 0
فعلا١٤:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/٣٠کنونگزارش
5 | 1
مسخره کردن٠٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/٣٠سرکار گذاشتن_ دست انداختن_ به ریشخند گرفتنگزارش
5 | 0
صامت٢٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٩واج ( حرف ) بی صدا _ واج بی آواگزارش
7 | 0
مصوت٢٠:٣١ - ١٤٠٠/٠١/٢٩واج ( حرف ) صدا دارگزارش
12 | 0
جمع٢٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٩جمع به کردی کرمانجی میشه پرژمار یا پرجمار که برابر با واژه پرشمار هستگزارش
25 | 5
مفرد٢٠:٢١ - ١٤٠٠/٠١/٢٩در زبان کردی کرمانجی نمیگن مفرد بلکه میگن یک ژمار ( یک شمار ) که برابر با واژه یکتا استگزارش
16 | 1
اول١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٩واژه آیوا ( هخامنشی ) جایگزین درخور و برازنده ای برای واژه اول میباشدگزارش
9 | 0
سیاست٠٢:١٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٨راهبردگزارش
7 | 1
در اطراف٠٢:١٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٨پیرامون_دور و برگزارش
2 | 0
کیشه٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٦دردسر ، گرفتاریگزارش
12 | 0
واقع گرا٢١:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٦راستینه گراگزارش
2 | 1
واقع گرایی٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٦راستینه گرایی_سرشتین گراییگزارش
2 | 1
تعرفه١٦:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٦شناسهگزارش
5 | 0
تنظیمات٢١:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٥ساماندهیگزارش
12 | 0
اطاعت١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٥گوش به فرمان بودن_فرمانبردار بودنگزارش
7 | 1
فرار کردن١٧:٣١ - ١٤٠٠/٠١/٢٥گریختن_در رفتن_ فلنگ رو بستنگزارش
2 | 0
سواره نظام٠٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٥سوار لشکرگزارش
2 | 0
خیلی١٥:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٤واژگان ( فره_گلک_پیر ) در زبان کردی به مانک و معنای خیلی در زبان فارسی استگزارش
5 | 0
ثلث٢٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٣سیکگزارش
7 | 0
اقتصاد١٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٣آبوری ( ئابوری ) در زبان کرمانجیگزارش
2 | 0
جدی١٥:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٢سر راستگزارش
5 | 1