برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امین آریا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سردمدار_سرپرست_پاسخگو_دست اندرکار ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

2 هم رسانی ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

3 رد درخواست ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

4 کنون ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

5 سرکار گذاشتن_ دست انداختن_ به ریشخند گرفتن ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

6 واج(حرف) بی صدا _ واج بی آوا ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

7 واج (حرف)صدا دار ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

8 جمع به کردی کرمانجی میشه پرژمار یا پرجمار که برابر با واژه پرشمار هست ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

9 در زبان کردی کرمانجی نمیگن مفرد بلکه میگن یک ژمار (یک شمار) که برابر با واژه یکتا است ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

10 واژه آیوا (هخامنشی) جایگزین درخور و برازنده ای برای واژه اول میباشد ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

11 راهبرد ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

12 پیرامون_دور و بر ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

13 دردسر ، گرفتاری ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

14 راستینه گرا ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

15 راستینه گرایی_سرشتین گرایی ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

16 شناسه ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

17 ساماندهی ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

18 گوش به فرمان بودن_فرمانبردار بودن ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

19 گریختن_در رفتن_ فلنگ رو بستن ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

20 سوار لشکر ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

21 واژگان (فره_گلک_پیر) در زبان کردی به مانک و معنای خیلی در زبان فارسی است ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

22 سیک ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

23 آبوری(ئابوری) در زبان کرمانجی ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

24 سر راست ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

25 قوچ ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

26 قیف ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

27 استوره _ پیشکسوت _ پیشداد ١٤٠٠/٠١/١٩
|

28 پادورزی کردن ١٤٠٠/٠١/١٩
|

29 پادورز ١٤٠٠/٠١/١٩
|

30 رمزگشایی ١٤٠٠/٠١/١٨
|

31 جرگه رویارو_توده روبرو ١٤٠٠/٠١/١٨
|

32 میانه ١٤٠٠/٠١/١٧
|

33 گزیده سخن(تکه کلام) ١٤٠٠/٠١/١٧
|

34 ارزیابی_بررسی_برآورد ١٤٠٠/٠١/١٤
|

35 رهنمون ١٤٠٠/٠١/١٤
|

36 تا پایان ١٤٠٠/٠١/١٤
|

37 پاسخ دادن ١٤٠٠/٠١/١٤
|

38 برنامه ریزی ١٤٠٠/٠١/١٤
|

39 برازنده ١٤٠٠/٠١/١٤
|

40 پرتوان_توانمند_پرنیرو_یارمند_یارا ١٤٠٠/٠١/١٤
|

41 کارگیر ١٤٠٠/٠١/١٣
|

42 سخنوری ١٤٠٠/٠١/١٣
|

43 درخش گذر ١٤٠٠/٠١/١٣
|

44 فرادوم - از سر گیری - سردادن ١٤٠٠/٠١/١٣
|

45 درفت ١٤٠٠/٠١/١٣
|

46 یارا ١٤٠٠/٠١/١٣
|

47 چاپخانه ١٤٠٠/٠١/١٣
|

48 سه گوش ایستاده کنج-سه گوش راست سوک( کنج) ١٤٠٠/٠١/١٠
|

49 زبان آدمیزاد ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

50 در پایان ١٤٠٠/٠١/٠٨
|