برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امین الماسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مورد نگر _ ویژه_ برگزیده ١٤٠٠/٠٥/٠١
|

2 بهترین واژه جایگزین برای رتور یا روتور در زبان فارسی چرخانه می باشد. ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

3 روند کار - واکنش ١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

4 نامبرده به_نامیده شده به ١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

5 فر استاد ١٤٠٠/٠٣/١٩
|

6 درخور_برازنده ١٤٠٠/٠٣/١٩
|

7 افزوده بر ١٤٠٠/٠٣/١٤
|

8 رایاگپ ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

9 رایاپیک ١٤٠٠/٠٣/١٢
|

10 آسوده گذاشتن میزبان ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

11 زاستار ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

12 پیکار جو_ستیزه جو_جنگنده ١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

13 گرایش ژادین _ گرایش ژادمند ١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

14 برای آگاهی ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

15 گستره زمینی ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

16 ریز شدن _ متمرکز شدن_ ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

17 در زبان کردی کرمانجی به دفتر میگن آگاه نامه ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

18 به نمایندگی از ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

19 نیروی پاتاژ (پاسدار) ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

20 رهنمود ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

21 باشه برای یه وخت(زمان) دیگه ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

22 آگاه داری ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

23 حالی کردن ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

24 سر در آوردن _ دستگیر شدن _ دریافتن _ حالی شدن _ پی بردن ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

25 تک کننده _ تاخت گر _ یورش بر ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

26 سردمدار_سرپرست_پاسخگو_دست اندرکار ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

27 هم رسانی ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

28 رد درخواست ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

29 کنون ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

30 سرکار گذاشتن_ دست انداختن_ به ریشخند گرفتن ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

31 واج(حرف) بی صدا _ واج بی آوا ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

32 واج (حرف)صدا دار ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

33 جمع به کردی کرمانجی میشه پرژمار یا پرجمار که برابر با واژه پرشمار هست ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

34 در زبان کردی کرمانجی نمیگن مفرد بلکه میگن یک ژمار (یک شمار) که برابر با واژه یکتا است ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

35 واژه آیوا (هخامنشی) جایگزین درخور و برازنده ای برای واژه اول میباشد ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

36 راهبرد ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

37 پیرامون_دور و بر ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

38 دردسر ، گرفتاری ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

39 راستینه گرا ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

40 راستینه گرایی_سرشتین گرایی ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

41 شناسه ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

42 ساماندهی ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

43 گوش به فرمان بودن_فرمانبردار بودن ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

44 گریختن_در رفتن_ فلنگ رو بستن ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

45 سوار لشکر ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

46 واژگان (فره_گلک_پیر) در زبان کردی به مانک و معنای خیلی در زبان فارسی است ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

47 سیک ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

48 آبوری(ئابوری) در زبان کرمانجی ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

49 سر راست ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

50 قوچ ١٤٠٠/٠١/٢٢
|