عمید کریمی

عمید کریمی

فهرست جمله های ترجمه شدهskim١٦:٣٣ - ١٣٩٧/١١/٠٧
• She skimmed fat from the soup.
او چربی سوپ را گرفت.
28 | 1