برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی ولایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جهش ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 جهش غیر عادی در اثر سرطان

١٣٩٩/١٢/٠٥
|

3 تنگ کننده مثلا در عضلات حلق ١٣٩٩/١١/٢٢
|

4 روی concha میانی و تحتانی بینی و دارای شبکه مویرگی فرآوان ١٣٩٩/١١/٢٢
|

5 برجستگی داخلی بینی در قسمت میانی و تحتانی که دارای شبکه مویرگی فرآوان می‌باشد. ١٣٩٩/١١/٢٢
|

6 قسمت فوقانی مدیاستینوم ١٣٩٩/١١/٢١
|

7 برجستگی لبه دهلیز ١٣٩٩/١١/٢١
|

8 بافت عضلانی برجسته شده توسط لایه زیرین خود در بطن راست. ١٣٩٩/١١/٢١
|