برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی سیاح

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حرکت بارفیکس ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

2 در مورد تنفس = بازدمی ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

3 هوای دمی ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

4 اضطراب حالتی، اضطراب وضعی ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

5 فعالیت های کشیدن وزنه (مقاومت) ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

6 کشیدن وزنه (مقاومت) به همراه کمک ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

7 عامل نیروزا ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

8 گره سینوسی - دهلیزی ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

9 نفس دوم ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

10 رگ های تنظیم کننده ی فشار خون ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

11 عامل نیروزا ١٣٩٨/١٢/٢٢
|