علیرضا خشنوید

علیرضا خشنوید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhydraulic actuator١٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧محرک یا عملگر هیدرولیکیگزارش
0 | 0
relaxation modulus١٨:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣١مدول افت تنشگزارش
0 | 0
dashpot٠٨:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣١کمک فنر، ضربه گیرگزارش
0 | 0
alternative definition٠٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٣١تعریف دیگریگزارش
0 | 0
stress relaxation١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩تنش زدایی، کاهش در تنشگزارش
0 | 1
creep indentation١٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩تورفتگی دندانهگزارش
0 | 0
refrigerant expansion١٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣انبساط مبردگزارش
0 | 0
regenerator١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣بازیابگزارش
0 | 0
reheat١٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣گرمایش مجددگزارش
0 | 0
integrating١٤:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣بکارگیریگزارش
9 | 0
preheat١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢١پیش گرمایشگزارش
0 | 1
convective٠٨:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢١جابجاییگزارش
16 | 0
staff١٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠شاخصگزارش
0 | 2
geomorphology١٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠ساختار زمینگزارش
2 | 0
peripheral boundary١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠مرز پیرامونیگزارش
0 | 0
areal extent١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠وسعت منطقه ایگزارش
0 | 0
topographic hindrance٢٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٩موانع توپوگرافی ( مکان نگاری )گزارش
0 | 0
originate١٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٩پدید آوردنگزارش
2 | 0
depression٢٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٨فرورفتگی موضعیگزارش
5 | 0
flash flooding٢٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٨سیل ناگهانیگزارش
5 | 0
simultaneously determining٠٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٦تعیین همزمانگزارش
0 | 0
cross stream٠٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٥جریان عرضی، جریان متقاطعگزارش
0 | 0
moral obligation٠٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥به نتیجه مطلوب رسیدنگزارش
0 | 1
citizen١١:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢شهروندگزارش
16 | 0
fall١١:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠١قرار گرفتنگزارش
14 | 1
buoyancy driven٠٦:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١رانده شده شناوریگزارش
0 | 0
depart٠٦:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠١فاصله گرفتنگزارش
9 | 0
very close١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩بسیار نزدیک گزارش
12 | 0