برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا خشنوید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انبساط مبرد ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

2 بازیاب ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

3 گرمایش مجدد ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

4 بکارگیری ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

5 پیش گرمایش ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

6 جابجایی ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

7 شاخص ١٤٠٠/٠٤/٢٠
|

8 ساختار زمین ١٤٠٠/٠٤/٢٠
|

9 مرز پیرامونی ١٤٠٠/٠٤/٢٠
|

10 وسعت منطقه‌ای ١٤٠٠/٠٤/٢٠
|

11 موانع توپوگرافی (مکان‌نگاری) ١٤٠٠/٠٤/١٩
|

12 پدید آوردن ١٤٠٠/٠٤/١٩
|

13 فرورفتگی موضعی ١٤٠٠/٠٤/١٨
|

14 سیل ناگهانی ١٤٠٠/٠٤/١٨
|

15 تعیین همزمان ١٤٠٠/٠٤/١٦
|

16 جریان عرضی، جریان متقاطع ١٤٠٠/٠٤/١٥
|

17 به نتیجه مطلوب رسیدن ١٤٠٠/٠٤/٠٥
|

18 شهروند ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

19 قرار گرفتن ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

20 رانده شده شناوری ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

21 فاصله گرفتن ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

22 بسیار نزدیک
١٤٠٠/٠٣/٢٩
|