علیرضا خشنوید

علیرضا خشنوید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهupward by١٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥بالاتر ازگزارش
0 | 0
industrial solid waste١٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥ضایعات جامد صنعتی ( ISW )گزارش
0 | 0
municipal solid waste١٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥ضایعات جامد شهری ( MSW )گزارش
0 | 0
data exchange٠٨:١١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥تبادل داده هاگزارش
0 | 0
building research establishment environmental assessment method١٩:٢٣ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣روش ارزیابی محیط زیستی ادارة تحقیقاتی ساختمانیگزارش
0 | 0
bidirectional٠٥:٠٦ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠دو طرفهگزارش
0 | 0
reaction rate constant٢١:١١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤ثابت سرعت واکنشگزارش
0 | 0
oral vitamin٠٤:١٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢ویتامین خوراکیگزارش
0 | 0
in exchange١٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢١در مقابلِ . . . .گزارش
0 | 0
meditation laughter١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢١خنده های عمیقگزارش
0 | 0
developing١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠ابتلا ( در متون پزشکی )گزارش
0 | 0
would go٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٩به دنبال . . . . رفتنگزارش
0 | 0
quitting smoking١٩:٤٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٨ترک سیگارگزارش
0 | 0
contract award٢٣:١١ - ١٤٠٠/٠٨/١٣واگذاری قراردادگزارش
0 | 0
direct band gap semiconductors٠١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩نیمه رساناهای با شکاف نواری مستقیمگزارش
0 | 0
cluster together٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣دسته یا گروه شدنگزارش
0 | 0
surface wetting behavior٠٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣رفتار تر یا خیس شوندگی سطحگزارش
0 | 0
aqueous surfactant١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢مواد یا عامل فعال در سطح آبیگزارش
0 | 0
film boiling regime١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢رژیم جوشش لایه ایگزارش
0 | 0
rub fastness٠٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢ثبات مالشی یا سایشیگزارش
0 | 0
ongoing interest١٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢١تمایل روز افزونگزارش
0 | 0
scutellarein١٨:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢١اسکاتلارینگزارش
0 | 0
polyphenolic biomolecule١٨:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢١ملکول زیستی پلی فنولیکگزارش
0 | 0
agricultural waste١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢١ضایعات یا پسماندهای کشاورزیگزارش
0 | 0
impart colour١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢١انتقال رنگ،گزارش
0 | 0
polecat٠٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٨موش خرمای وحشی اروپاییگزارش
0 | 0
red kite٠٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/١٨کایت سرخ ( کوکور حنایی )گزارش
0 | 0
agronomic damage٠٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٨خسارات کشاورزیگزارش
0 | 0
consistent٠٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٨مداوم در برخی جملاتگزارش
5 | 0
brodifacoum٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٨برودی فاکومگزارش
0 | 0
super warfarins٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٨وارفرین ( مرگ موش بی رنگ و بی بو و بلورین ) فوق العاده (گزارش
0 | 0
unwillingness٢٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٧عدم تمایلگزارش
0 | 0
predated١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٧پیش از موعد ( قبل از وقوع )گزارش
2 | 0
pest rodent١٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٧جوندگان آفتگزارش
0 | 0
fitness١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٧در برخی جملات منظور سازگاری یا تناسب است.گزارش
0 | 1
synchronization١٧:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٧تقارنگزارش
0 | 0
thereby١٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٧بموجب آنگزارش
7 | 0
repeated١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٧مکرراًگزارش
2 | 0
carrying capacity١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٧ظرفیت زیست محیطیگزارش
0 | 0
unbiased١٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٧در مورد داده ها یا اطلاعات معنای دقیق می دهدگزارش
0 | 0
rural affair٠٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/١٧امور روستاییگزارش
0 | 0
assessment conservative١٨:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٦ارزیابی محتاطانهگزارش
0 | 0
recreational hunting١٧:٢٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٦شکار تفریحیگزارش
0 | 0
game bird١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٦پرندة شکاریگزارش
0 | 0
standard set١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٦تدوین استانداردگزارش
0 | 0
major supermarket chain١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٦فروشگاه زنجیره ای بزرگگزارش
0 | 0
run by١٦:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٦اجرا می شودگزارش
0 | 0
agricultural holding١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٦اراضی کشاورزیگزارش
0 | 0
pco١١:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٦عملگرهای تخصصی مبارزه با آفات یا professional pest - control operators ( PCOs )گزارش
0 | 0
undigested١٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٦هضم نشدهگزارش
0 | 0