علیرضا خشنوید

علیرضا خشنوید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهagricultural holding١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٦اراضی کشاورزیگزارش
0 | 0
pco١١:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٦عملگرهای تخصصی مبارزه با آفات یا professional pest - control operators ( PCOs )گزارش
0 | 0
undigested١٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٦هضم نشدهگزارش
5 | 0
scavenger١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٦لاشخورهاگزارش
12 | 0
video recording٠٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/١٦فیلمبرداریگزارش
0 | 0
time lapse٠٨:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٦مرور یا گذشت زمانگزارش
9 | 0
huddle٠٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٦مخفی شدن یا جمع شدنگزارش
7 | 0
take effect٠٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٦در برخی مواقع افزایش یافتن معنا می دهدگزارش
2 | 0
more or less٠٨:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٦تا حدودیگزارش
2 | 0
blood clotting٠٨:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/١٦انعقاد یا لخته شدن ( لخته زایی ) خونگزارش
18 | 0
conditioned taste aversion٠٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٦مزة بیزاری شرطیگزارش
0 | 0
delayed action٠٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٦عملکرد تاخیریگزارش
0 | 0
cardiovascular therapy٠٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٦درمان بیماری های قلبی و عروقیگزارش
0 | 0
domesticate vertebrate٠٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٦/١٦مهره دار اهلیگزارش
0 | 0
diverse effect٠٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٦اثرات جانبی و مضرگزارش
0 | 0
written feedback١٩:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/١٥بازخورد نوشتاری یا کتبیگزارش
0 | 0
product review١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٥بررسی یا بازبینی محصولگزارش
0 | 1
wood١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٥موش های بیشه زارگزارش
2 | 1
environmental risk assessment١٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٥ارزیابی احتمال خطر زیست محیطیگزارش
0 | 0
biocidal products directive١٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٥دستورالعمل محصولات کشندهگزارش
0 | 0
accidental killing٠٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٥کشتار اتفاقیگزارش
0 | 0
persistent metabolity٠٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٥متابولیت پایدارگزارش
0 | 0
lethal effects٠٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٥اثرات کشندگیگزارش
0 | 0
accidental death٠٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٥مرگ غیر طبیعیگزارش
0 | 0
nontarget٠٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٥هدف غیر مشخصگزارش
5 | 0
fitted٢٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٣مجهز شدن بهگزارش
18 | 0
fixed blading٢١:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/١٣پره ثابتگزارش
0 | 0
inflow١٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٣ورودیگزارش
5 | 0
streamlined body١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٣بدنه آیرودینامیکیگزارش
0 | 0
propeller interaction١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٣اثرات متقابل پروانه ناو ( پروانه کشتی )گزارش
0 | 0
reed valve٠٥:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٢شیری متشکل از ورقه فولادی نازکی که جریان یکطرفه سیال را سبب می شودگزارش
2 | 0
flow rectification٠٥:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٢یکسو کردن جریانگزارش
0 | 0
sintering process٠٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/١٢فرآیند کلوخه سازی ( تفجوشی یا یک تکه شدن )گزارش
0 | 0
shrinkage strain٠٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٢کرنش انقباضی یا کاهش کرنشگزارش
0 | 0
native copper١٧:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/١١مس طبیعیگزارش
0 | 0
copper pendant١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/١١آویز ( گردنبند ) مسیگزارش
0 | 0
streamlined flow١٥:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/١١جریان یکنواخت ( خطی )گزارش
0 | 0
preserve trim١٤:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/١١حفظ ناترازی کشتیگزارش
0 | 0
undesirable interaction١٤:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/١١اثرات متقابل نامطلوبگزارش
0 | 0
filter medium١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/١١فیلتر میانیگزارش
0 | 0
chrome sludge١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/١١لجن بی کرومات سدیم یا پتاسیمگزارش
0 | 0
fertilizer plant١١:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/١١کارخانجات کودسازیگزارش
0 | 0
driving piston٢١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٠انتقال دادن نیرو به پیستونگزارش
0 | 0
blocking force٢١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٠نیروی قفل کنندهگزارش
0 | 0
overall package١٨:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٠کل مجموعهگزارش
0 | 0
seized١٢:١١ - ١٤٠٠/٠٦/١٠استفاده کردنگزارش
2 | 0
artificially support١٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٠تکیه گاه های ساختگیگزارش
0 | 0
directly driven٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩دنده مستقیمگزارش
0 | 0
rolling contact١٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨تماس غلتشیگزارش
0 | 0
aggregate١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧سنگدانهگزارش
12 | 1