علیرضا محمدی

علیرضا محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهget off the mark١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٤/١٢شروع کردنگزارش
0 | 0
quarrel with sb١٩:٥٣ - ١٣٩٨/٠٤/١٢مخالفت کردن با، مخالف بودن باگزارش
2 | 0
without a doubt٠٤:٣١ - ١٣٩٨/٠٣/١٤بدون تردید_بی شکگزارش
32 | 0
includ٢٣:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٢٦Includ=contain#exclude.گزارش
18 | 1
beautiful٢٣:١٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٦=exquisiteگزارش
23 | 2
drunk٢٣:١٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٦=blottoگزارش
7 | 1
chicco٢٣:١٣ - ١٣٩٨/٠١/٢٦small spanish boyگزارش
0 | 0
automaton٢٣:١٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٦=robotگزارش
7 | 0
روغن٠٦:٥٧ - ١٣٩٧/١٢/٢٥زَیت _جمع=زُیوتگزارش
5 | 1
lalaland٠٧:٠١ - ١٣٩٧/١٢/٢٣=los angles درواقع خود امریکایی ها به لس انجلس میگن لالا لند اگر در نشریاتشون دقت کنیدگزارش
14 | 0
devided by٠٦:٥٢ - ١٣٩٧/١٢/٢٣تقسیم ( در ریاضی )گزارش
2 | 1
let's٢٢:٣٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨بیاگزارش
131 | 5
alarm clock١٨:١٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٦ساعت زنگ دارگزارش
18 | 1
everybody١٧:٠٤ - ١٣٩٧/١٠/١٤همهگزارش
64 | 1
yard١١:١٥ - ١٣٩٧/١٠/١٤تعریفan area that is bihind homeگزارش
25 | 6
ناگزیر١٥:٣٧ - ١٣٩٧/١٠/٠٦لا بُدَّ مِنگزارش
51 | 4
نقص٢٠:٠٩ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤کم کردگزارش
16 | 2
crafty٢٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩مکار، دروغگوگزارش
21 | 1
farm٢٢:١٩ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩اهلیگزارش
28 | 2
وقب٢٢:١٤ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩گودی چشمگزارش
154 | 4
go to heel١٧:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٧برو به درکگزارش
0 | 0
dog in your ghost١٤:٣٧ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦سگ تو روحتگزارش
9 | 0
god damn you١٢:١٨ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦خدا لعنتت کنهگزارش
51 | 1
stop it١٢:١٨ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦بس کن، تمومش کنگزارش
23 | 1
you bloody fool١٢:١٤ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦احمقِ بیشعورگزارش
7 | 0
cut the crap١٢:١٢ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦زر نزن، چرت و پرت نگوگزارش
78 | 1
you look lost١١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦گیج شده ای ( گیج میزنی )گزارش
12 | 1
quitting١١:٤٨ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦تسلیم شدنگزارش
48 | 3
frowning١١:٤٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٦اخم کردنگزارش
32 | 1