علیرضا زمانی

علیرضا زمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgratification٠٠:٢٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٩بهره مندیگزارش
16 | 0
cheerleading١٣:٥٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦شیپورچی، تشویق کننده های دور زمین ورزشگزارش
14 | 0
portfolio١٩:٠٢ - ١٣٩٧/٠٤/٠١شرح عملکردگزارش
87 | 1
rubrics٠٢:٠٥ - ١٣٩٧/٠٣/٣١عنوان، سرلوحه، دستورالعمل و معیار سنجش عملکرد افرادگزارش
9 | 0
assess٢٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٣/٣٠سنجشگزارش
67 | 1
intramurals٠٠:٠٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩فوق برنامه، داخلیگزارش
2 | 0
scanning١٨:٤٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٦بررسی، مرور، وارسی، تصویرگرفتن، عکس گرفتنگزارش
25 | 0
refining١٥:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥اصلاحگزارش
34 | 0
cartwheel١١:٥٣ - ١٣٩٧/٠١/٣١چرخ و فلک ( ژیمناستیک )گزارش
44 | 2
assimilate١٥:٣٠ - ١٣٩٧/٠١/١٥درونی سازیگزارش
32 | 1
vault١٥:٣١ - ١٣٩٧/٠١/١٠پرش از خرک در ژیمناستیکگزارش
12 | 1
empathic٢٣:٥٦ - ١٣٩٦/١٠/٢٤همدلگزارش
30 | 1
mind set١٥:١٤ - ١٣٩٦/١٠/٢٠طرحواره ذهنیگزارش
53 | 2
imitation١٦:١٨ - ١٣٩٦/١٠/١٥تقلیدگزارش
25 | 1
enhancing٢٣:٣٤ - ١٣٩٦/١٠/٠٦کمک کردن، پیشرفتگزارش
32 | 0
constrain٢٣:٣٣ - ١٣٩٦/١٠/٠٦قید، اجبارگزارش
34 | 1
dispositions١٥:٠٤ - ١٣٩٦/١٠/٠١طبیعت، سرشتگزارش
2 | 1
ischemic٠٠:١٣ - ١٣٩٦/٠٩/٠٥کم خونی موضعیگزارش
44 | 0
neurodegenerative٠١:٣١ - ١٣٩٦/٠٩/٠٣اضمحلالگزارش
2 | 1
cerebral apoplexy٠٢:٥٣ - ١٣٩٦/٠٩/٠٢سکته مغزیگزارش
0 | 0
archetypes٢٢:٣٠ - ١٣٩٦/٠٨/٢٦یک تیپ یا شکل ایده آل، اصلی یا استانداردگزارش
2 | 1
routines٢٣:٢١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣حرکات نمایشی ( در ورزش )گزارش
39 | 8
plateau١٢:٤٩ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣فلات، سکو، یک حالت ایستاگزارش
34 | 1
impairment١٤:٢٩ - ١٣٩٦/٠٨/١١نقص عضوگزارش
30 | 1
disability١٣:٥٥ - ١٣٩٦/٠٨/١١معلولگزارش
21 | 6
pioneering١٦:٣٥ - ١٣٩٦/٠٨/١٠ابداعیگزارش
34 | 1
dyads٢١:١١ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩دوتایی، گروهی مرکب از دو نفرگزارش
7 | 0
foci٠١:١٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣توجه تمرکز، تمرکزگزارش
18 | 1
curling٠٠:٢٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣پیچاندن، حلقه کردن، نوعی بولینگ روی یخگزارش
14 | 0
storming٠٠:١٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣یورشگزارش
16 | 0