علیرضا خدابنده

علیرضا خدابنده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcontra productive٢١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠١ضد ثمر بخش بودن، جلوگیری از ثمر بخشیگزارش
0 | 0
feature packed٢٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠١غنی از ویژگی خوب و مناسب، سرشار از امکانات full - featured, fully - featured, feature - filled, feature - richگزارش
0 | 0
feature rich٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠١غنی از ویژگی خوب و مناسب full - featured, fully - featured, feature - filled, feature - packedگزارش
0 | 0
feature filled٢٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠١غنی از ویژگی خوب و مناسب، سرشار از امکانات full - featured, fully - featured, feature - rich, feature - packedگزارش
0 | 0
full featured٢٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠١غنی از ویژگی خوب و مناسب، سرشار از امکانات fully - featured, feature - filled, feature - rich, feature - packedگزارش
0 | 0
fully featured٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٩/٠١غنی از ویژگی خوب و مناسب، سرشار از امکانات full - featured, feature - filled, feature - rich, feature - packedگزارش
0 | 0
creational١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠١[کامپیوتر] ) ( creational patterns ) ( الگوهای ) سازنده، بوجود آورنده، تکوینی، ایجادی الگوهایی که نمونه سازی و ایجاد اشیا را انجام می دهند.گزارش
0 | 0
creational١٤:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٧[کامپیوتر] ایجادی Creational patterns الگوهای ایجادیگزارش
7 | 0
under the hood١٥:١٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٦[کامپیوتر] عملکرد داخلی چیزی، فرآیند اجرایی در پس زمینه، اتفاقات پشت پردهگزارش
9 | 0
tie up loose ends١٣:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٧کامل کردن بخش های ( کارهای ) ناتمام ( باقی مانده )گزارش
16 | 0
hardcode١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢کامپیوتر: تغییر کد برنامه، تغییر کد منبعگزارش
0 | 1
leave with٢٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢١تحویل دادن، عطا کردن، بخشیدنگزارش
5 | 0
rollover١٨:٠٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠کامپیوتر: برخورد با مکان نمای ماوس که موجب تغییر تصویر یا نمایش یک تصویر می شود.گزارش
5 | 1
splash screen١٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٧صفحه معرفیگزارش
2 | 0
one last thing١٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٧آخرین چیزگزارش
2 | 0
slap on٢٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٤افزودن، اضافه کردنگزارش
9 | 0
from the go١٥:٢١ - ١٣٩٨/١٢/٠٦از ابتدا، از اول = from the word go = from the get go = frome the very beginningگزارش
0 | 0
from the word go١٥:١٧ - ١٣٩٨/١٢/٠٦از ابتدا، از اول = from the go = from the get go = from the very beginningگزارش
5 | 0
work towards٢٣:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢١برای دستیابی ( رسیدن ) به هدفی ( جایی ) خاص تلاش کردنگزارش
14 | 0
one last thing٠٠:٥٥ - ١٣٩٧/١٢/١٣یک چیز دیگرگزارش
12 | 0
keep track of٠٣:٠٠ - ١٣٩٧/١٢/١٢با خبر بودن از، آگاه بودن از، اطلاع داشتن از، نظارت داشتن بر، آمار داشتن ازگزارش
177 | 1
make progress٠٣:٠٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٣پیش روی کردنگزارش
44 | 0
recover١٩:٥١ - ١٣٩٧/١٠/١٩( با from ) رها شدن ازگزارش
23 | 1
take it up a notch٠١:٠٩ - ١٣٩٧/١٠/٠٢بیشتر تلاش کردن، هیجان انگیز تر کردن، جذاب تر کردن، سخت تر کردن، افزایش دادن، بالا بردنگزارش
14 | 1
in place٠٠:٠٥ - ١٣٩٧/١٠/٠٢در مکان ( جای ) درست، در جایگاه مناسبگزارش
46 | 0
like this٠٠:٠٠ - ١٣٩٧/١٠/٠٢به این صورت، به این شکلگزارش
21 | 0
like so٢٣:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/٠١به این صورت، به این شکلگزارش
2 | 0
track down٢٣:٠٨ - ١٣٩٧/١٠/٠١( به سختی ) پیدا کردنگزارش
34 | 1
in one go٠٠:٤١ - ١٣٩٧/٠٩/٢٧یک مرتبه، یکجا، یکدفعه، یکهوگزارش
39 | 0
along the way٢٠:١٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٧در این مدت، در بین راهگزارش
44 | 1
alert٢١:١٨ - ١٣٩٧/٠٧/٠٩alert your attention توجه شما را جلب میکندگزارش
37 | 1
project oriented١٧:٢٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٦پروژه محورگزارش
5 | 0
in a minute١٤:٤٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٤به زودیگزارش
23 | 1
either٢٣:٢٣ - ١٣٩٧/٠٥/١٢همچنین، همینطورگزارش
455 | 10
touch٢٣:٠١ - ١٣٩٧/٠٥/١٢دستکاریگزارش
39 | 3
on earth٢٢:٥٥ - ١٣٩٧/٠٥/١٠در خلقت، در جهانگزارش
5 | 11
divert٢٢:٢٩ - ١٣٩٧/٠٥/١٠تغییر دادنگزارش
34 | 1
spice up٢٠:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦هیجان بخشیدن، هیجان انگیز کردنگزارش
41 | 0
just a second٢٣:٠٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٥مدت کوتاهی، زمان اندکیگزارش
7 | 1
just a minute٢٢:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠٥مدت کوتاهی، زمان اندکیگزارش
57 | 1
a step at a time٢٣:١٩ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤کم کم، ذره ذره، آهسته و با دقتگزارش
2 | 0
one step at a time٢٣:١٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤کم کم، ذره ذره، آهسته و با دقتگزارش
46 | 1
up and running٢٢:٠١ - ١٣٩٧/٠٥/٠٤راه انداختن، راه اندازی کردنگزارش
25 | 1
feel free٢١:٠٠ - ١٣٩٧/٠٥/٠١مختار بودن، اختیار داشتن، راحت بودنگزارش
113 | 1
do the trick٠٢:٣١ - ١٣٩٧/٠٣/١٢نتیجه بخش بودنگزارش
39 | 1
at every tick٠٢:١٢ - ١٣٩٧/٠٣/١٢در هر لحظهگزارش
0 | 0
go by٠٠:٥٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨سپری شدن ( زمان )گزارش
117 | 1
wrap up٠٥:٥٩ - ١٣٩٧/٠٢/١١جمع بندی ( مطالب )گزارش
85 | 1
go through٠٣:٣٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٠بررسی کردن، بحث کردنگزارش
161 | 1
flag٠٢:٠٦ - ١٣٩٧/٠١/٢١[کامپیوتر] ثابت نمادینگزارش
21 | 3