علیرضا حسن پور

علیرضا حسن پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهqualifier١٨:١١ - ١٣٩٨/٠٨/٢٣بازیِ انتخابیگزارش
21 | 0
qualifier١٨:٠٠ - ١٣٩٨/٠٨/٢٣بازی تعیین کنندهگزارش
5 | 0
short let accommodation١٨:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦سکونت موقت اجاره ی موقتگزارش
7 | 1
short let١٨:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦موقت کوتاهگزارش
2 | 0
take account of١٦:٥٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٦در نظر گرفتنگزارش
25 | 0
undisputable٠٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٦بدیهی بی چون و چرا غیرقابل بحثگزارش
12 | 0
out of hand١٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٤فورا"گزارش
2 | 1
under the shadow of١٠:٥٤ - ١٣٩٨/٠٦/٣١مورد توجه قرار نگرفتن به خاطر چیزی یا کسی Ali has been under the shadow of his brother .گزارش
18 | 0
stock market١٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٤بازار سهامگزارش
30 | 0
scrape a living٢١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٨امرار معاش کردنگزارش
18 | 1
paparazzo١٨:٢٩ - ١٣٩٨/٠١/١٦عکاس فضول در زندگی شخصی مردمگزارش
14 | 0
come across as٢٠:٠٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٦در نظر گرفته شدن به حساب آمدنگزارش
32 | 1
damp٢١:٥٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٤گرفته و دل مردهگزارش
9 | 1
meet up with٢١:٤٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٤دور هم جمع شدن دورهمی گرفتن ملاقات کردنگزارش
30 | 0
psychedelic٢١:١٤ - ١٣٩٨/٠١/٠٤روان گردانگزارش
23 | 2
get the job done٢١:٠٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٤ترتیب کارو دادن . . تکمیل کردن کاری . . کارها رو راست و ریس کردنگزارش
28 | 1
stop by٠٠:٥٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٣توقف کوتاهگزارش
46 | 2
trimming٠٠:٤٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٣پیرایش، آراستن Flower trimming = گل آرایی، پیرایش گلگزارش
14 | 1
phenomenally٢٠:٤٣ - ١٣٩٧/١٢/٢٥فوق العاده شگفت انگیزگزارش
44 | 0
fun loving٢٣:١٦ - ١٣٩٧/١٢/٢٠شوخ طبعگزارش
14 | 1
unwind١٧:٣١ - ١٣٩٧/١٢/١٩ریلکس کردنگزارش
97 | 1
watch out for١٧:٥٧ - ١٣٩٧/١٢/١٤پاییدن ، دید زدن ، زیر نظر گرفتنگزارش
18 | 1
cash card١١:٤٥ - ١٣٩٧/١٢/١٣کارت عابربانکگزارش
2 | 1
houseware١٩:٥١ - ١٣٩٧/١٢/١٢اسباب و اثاث خونهگزارش
7 | 0
comparatively١٩:٢٠ - ١٣٩٧/١٢/١٢نسبتا"گزارش
34 | 0
outlook on١٨:١٦ - ١٣٩٧/١٢/١١نگرش به . . . گزارش
14 | 0
unjust٢١:١٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٨غیرمنصفانهگزارش
5 | 0
take the place of٢٠:٠٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٧جایگزین شدنگزارش
14 | 0
never racking٠٣:٠٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٧اذیت کننده و استرس زاگزارش
7 | 0
misinterpret١٤:١٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٦بد تفسیر کردنگزارش
25 | 0
as to why١٩:٣٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٤اینکه چرا . . .گزارش
16 | 0
pump up١٢:٠٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٤مشتاق علاقمندگزارش
5 | 1
miss the boat٠١:٢٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٤از دست دادن فرصتگزارش
16 | 1
moviegoer٠١:٠٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٤تماشاچی تماشاگر فیلم یا تئاترگزارش
21 | 1
serve purpose٠٠:٤٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٤مفید بودنگزارش
16 | 0
tummy tuck١١:٢٧ - ١٣٩٧/١٢/٠١لیپوساکشن عمل جراحی برداشتن چربی های اطراف شکمگزارش
16 | 0
user friendly٢١:١٢ - ١٣٩٧/١١/٣٠کاربر پسندگزارش
14 | 0
keep nagging at me٠٠:٤٥ - ١٣٩٧/١١/٢٧دائما نق زدن مرتب گوشزد کردنگزارش
2 | 0
go trekking٢٢:٥٥ - ١٣٩٧/١١/٢٣پیاده روی چند روزه با کوله پشتی و ابزار و وسایلگزارش
21 | 1
once again٠١:٠٤ - ١٣٩٧/١١/٢٣دوباره باردیگرگزارش
28 | 1
outline٠١:٠١ - ١٣٩٧/١١/٢٣رئوس مطالب نمای کلی طرح کلیگزارش
97 | 1
proofread٠٠:٥٧ - ١٣٩٧/١١/٢٣غلط گیری کردن تصحیح کردن متن نوشته شدهگزارش
34 | 1
at the most٠٠:٣٦ - ١٣٩٧/١١/٢٣حداکثرا نهایتا"گزارش
55 | 1
inconvenience٠٠:٢٨ - ١٣٩٧/١١/٢٣دردسر ناراحتی اذیتگزارش
48 | 1
anytime٢٢:٢٧ - ١٣٩٧/١١/٢٢خواهش میکنمگزارش
292 | 1
liven up١٦:٤٦ - ١٣٩٧/١١/٢٢انرژی دادن ، تحریک کردنگزارش
16 | 1