برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا حسن پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بازیِ انتخابی ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

2 بازی تعیین کننده ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

3 سکونت موقت
اجاره ی موقت
١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

4 موقت
کوتاه
١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

5 در نظر گرفتن ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

6 بدیهی
بی چون و چرا
غیرقابل بحث
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

7 فورا" ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

8 مورد توجه قرار نگرفتن به خاطر چیزی یا کسی
Ali has been under the shadow of his brother .
١٣٩٨/٠٦/٣١
|

9 بازار سهام ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

10 امرار معاش کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

11 عکاس فضول در زندگی شخصی مردم ١٣٩٨/٠١/١٦
|

12 در نظر گرفته شدن
به حساب آمدن
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

13 گرفته و دل مرده ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

14 دور هم جمع شدن
دورهمی گرفتن
ملاقات کردن
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

15 روان گردان ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

16 ترتیب کارو دادن . .
تکمیل کردن کاری . .
کارها رو راست و ریس کردن
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

17 توقف کوتاه ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

18 پیرایش، آراستن
Flower trimming = گل آرایی، پیرایش گل
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

19 فوق العاده
شگفت انگیز
١٣٩٧/١٢/٢٥
|

20 شوخ طبع ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

21 ریلکس کردن ١٣٩٧/١٢/١٩
|

22 پاییدن ، دید زدن ، زیر نظر گرفتن ١٣٩٧/١٢/١٤
|

23 کارت عابربانک ١٣٩٧/١٢/١٣
|

24 اسباب و اثاث خونه ١٣٩٧/١٢/١٢
|

25 نسبتا" ١٣٩٧/١٢/١٢
|

26 نگرش به . . .
١٣٩٧/١٢/١١
|

27 غیرمنصفانه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

28 جایگزین شدن ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

29 اذیت کننده و استرس زا ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

30 بد تفسیر کردن ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

31 اینکه چرا . . . ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

32 مشتاق
علاقمند
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

33 از دست دادن فرصت ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

34 تماشاچی
تماشاگر فیلم یا تئاتر
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

35 مفید بودن ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

36 لیپوساکشن
عمل جراحی برداشتن چربی های اطراف شکم
١٣٩٧/١٢/٠١
|

37 کاربر پسند ١٣٩٧/١١/٣٠
|

38 دائما نق زدن
مرتب گوشزد کردن
١٣٩٧/١١/٢٧
|

39 پیاده روی چند روزه با کوله پشتی و ابزار و وسایل ١٣٩٧/١١/٢٣
|

40 دوباره
باردیگر
١٣٩٧/١١/٢٣
|

41 رئوس مطالب
نمای کلی
طرح کلی
١٣٩٧/١١/٢٣
|

42 غلط گیری کردن
تصحیح کردن متن نوشته شده
١٣٩٧/١١/٢٣
|

43 حداکثرا
نهایتا"
١٣٩٧/١١/٢٣
|

44 دردسر
ناراحتی
اذیت
١٣٩٧/١١/٢٣
|

45 خواهش میکنم ١٣٩٧/١١/٢٢
|

46 لاکچری زندگی کردن ، ولخرجی کردن ١٣٩٧/١١/٢٢
|

47 انرژی دادن ، تحریک کردن ١٣٩٧/١١/٢٢
|