علیرضا

علیرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهplanclothesman١٥:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧لباس آویز وسیله ایی برای آمیز کردن لباسگزارش
0 | 0
embarressed١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨شرم آور، خجالت آورگزارش
2 | 0
turbine١٥:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٣١توربینگزارش
2 | 0
compline١٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/٣١کاری را آخر وقت انجام دادن، به تعویق انداختنگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهeye contact١٤:٤٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧
• Who avoids eye contact, and why?
چه کسی از ارتباط چشم دوری میکند؟چرا؟
0 | 0