برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی ناظمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شوخیت گرفته ١٣٩٧/٠٣/٢٣
|

2 حرامزاده ١٣٩٧/٠٣/٢٣
|

3 گمشو ١٣٩٧/٠٣/٢٣
|

4 (خودمانی) لعنت بهش ١٣٩٧/٠٣/٢٣
|