برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سوق دادن ١٤٠٠/٠٥/٠١
|

2 دستیابی ١٤٠٠/٠٤/٣١
|