برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی داد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دست یافتن ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

2 شایستگی ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

3 جای گودِ خطرناک ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

4 ساده‌خور کردن ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

5 ساده خور کردن ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

6 ویو ابدی، منظره ابدی ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

7 قوی ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

8 در اصل ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

9 سرمشق ١٣٩٨/٠١/١٧
|

10 کارشناسی، لیسانس ١٣٩٨/٠١/١٧
|

11 تانکی، تانک مانند ١٣٩٨/٠١/١٧
|

12 خیال پردازی (در تقابل با خیال ورزی) ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

13 خیال پرداز (در تقابل با خیال ورز) ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

14 اثرات همبیشی ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

15 میل (در روانشناسی) ١٣٩٨/٠١/٠١
|

16 کم روئی ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

17 زاد آوری (در حیوانات) ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

18 کمال گری ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

19 دفع کردن (مواد زائد مثل ادرار یا مدفوع) ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

20 پایه ای ١٣٩٧/١٢/٢٢
|