علیرضا شیرازی

علیرضا شیرازی

فهرست جمله های ترجمه شدهapproach١٧:٢٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠١
• Be careful how you approach her - she's very temperamental.
مراقب باشید که چگونه به او نزدیک میشوید او بسیار متکبر است
0 | 0
accomplish١٧:٢٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠١
• You can accomplish anything if you believe in it.
تو میتوانی هر کاری را که اعتقاد داری انجام دهی
0 | 0
accomplish١٧:٢٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠١
• The greatest revenge is to accomplish what others say you cannot do.
عالی ترین انتقام این است که کاری را که دیگران میگویند نمی توانی، انجامش دهی
25 | 0
charming١٥:٥١ - ١٣٩٧/٠٦/٠١
• A smile is the most charming part of a person forever.
یک لبخند جذاب ترین بخش یک فردبرای همیشه است
2 | 1
charming١٥:٥٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠١
• She describes him as urbane and charming.
او آن پسر را یک پسر مودب و دلربا توصیف می کند
7 | 1
steady١٥:٢١ - ١٣٩٧/٠٦/٠١
• She felt embarrassed under his steady gaze.
او در مقابل زل زدن های پیوسته احساس خجالت می کند .
0 | 0