منو
علیرضا شیرازی

علیرضا شیرازی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١٦٤
رتبه کل
٧,٤٤٣
رتبه کل
لایک
١٧
لایک
دیس‌لایک
٣
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧,٣٥٨
لایک
لایک
١٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The greatest revenge is to accomplish what others say you cannot do.
دیدگاه
١٢

عالی ترین انتقام این است که کاری را که دیگران میگویند نمی توانی، انجامش دهی

تاریخ
٥ سال پیش
متن
She describes him as urbane and charming.
دیدگاه
٢

او آن پسر را یک پسر مودب و دلربا توصیف می کند

تاریخ
٥ سال پیش
متن
A smile is the most charming part of a person forever.
دیدگاه
٠

یک لبخند جذاب ترین بخش یک فردبرای همیشه است

تاریخ
٥ سال پیش
متن
You can accomplish anything if you believe in it.
دیدگاه
٠

تو میتوانی هر کاری را که اعتقاد داری انجام دهی

تاریخ
٥ سال پیش
متن
She felt embarrassed under his steady gaze.
دیدگاه
٠

او در مقابل زل زدن های پیوسته احساس خجالت می کند .

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.