برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی بهرامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کودکی که دارای قوه درک و تمییز نسبی است با اینکه به سن بلوغ نرسیده ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

2 کسی که عهد و پیمان ب نفع او بسته شده است ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

3 کسی ک مقعد خود را در اختیار دیگران قرار میدهد ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

4 عقد معوض در ازای چیزی ک میدهد چیز دیگری میگیرد ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

5 هر حادثه غیر قابل پیش بینی ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|