مداح علی اصغر بهمنی مرودشت

مداح علی اصغر  بهمنی مرودشت کارشناس مسائل حقوقی
معاون مدرسه
09305482294
aliasgharbahmani0. blogfa. com
elmehoghogh313. blogfa. com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfreeware١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣نرم افزارهای رایگانگزارش
0 | 0
رمایه١٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/١٥مسابقه تیراندازیگزارش
0 | 0
سبق١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٥مسابقه اسب دوانی گزارش
0 | 0
رژیم بین المللی١٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/١١مجموعه قواعد و هنجارهایی که دولت ها و واحدهای اجتماعی فراملی برای دست یابی به اهداف خود به کار می بندندگزارش
0 | 0
تجدد گرایی١٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/١١فرهنگ تمدن متجدد غرب است.گزارش
0 | 0
تجدد١٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١تجدد ( مدرنیته ) مجموعه ای اوصاف و خصائصی است که در تمدن جدید چند قرن اخیر اروپا و آمریکای شمالی به ظهور پیوسته استگزارش
0 | 0
جالینوس١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٠جالینوس عرب لقب یکی از مشاهیر علوم ایران است/محمد بن زکریا رازیگزارش
0 | 0
پست مدرنیسم١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٠مرحله بعد از مدرنیسم را گویندگزارش
0 | 0
اصبحت امیرا و امسیت اسیرا١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩دیشب را صبح کردم در حالی که پادشاه بودم و صبحم را به شب رساندم در حالی که اسیر شدمگزارش
7 | 1
– استیصال١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩درماندگیگزارش
0 | 0
صبوح١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩شوق و نشاطگزارش
0 | 1
اشباح١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩سایه هاگزارش
2 | 0
بر اهیختن١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩باال بردنگزارش
0 | 0
عبوس١١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩بسیار ترش رو و بد اخمگزارش
2 | 0
مباهات١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩فخر کردن و نازیدنگزارش
0 | 0
قید١١:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩جیغگزارش
0 | 1
هم خطواتش متقارب به هم١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩گامها و قدمهایش با نظم و ترتیبی ، نزدیک به هم بودندگزارش
0 | 0
و اهمال جانب من جایز نشمری١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩در حق من سستی و سهل انگاری نمیکنیگزارش
0 | 0
تو از حوالی اقلیم هر کجا اباد١٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩هر جا ، تو باشی ، آن جا آباد میشودگزارش
0 | 0
زعارت٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩تند مزاجیگزارش
2 | 1
و هنر ان بود١٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨بخت یار بودگزارش
0 | 0
هسته١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨پیوستگی منظم اعمال و حوادث و داستان که مبتنی بر رابطه علت و معلولی استگزارش
0 | 0
رب النوع وجاهت١٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨بسیار زیباگزارش
0 | 1
شمیده٠٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨آشفتهگزارش
0 | 0
صلح حدیبیه١٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠پیمان صلحى که در سال ششم هجری بین پیامبر ( ص ) و مشرکان مکه در منطقه حدیبیه امضا شد و در سوره فتح به آن اشاره شده است. مسلمانان که برای به جا آوردن م ... گزارش
0 | 0
جنگ داخلی١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩مبارزه ی مسلحانه برای کسب قدرت بین نیروهای درگیر در یک کشورگزارش
0 | 0
استضعاف اقتصادی١٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩به این معنا است که قدرت حاکم، وضعیتی را بر فرد یا جامعه تحمیل کند، به گونه ای که امکان رشد مالی نیابندگزارش
0 | 0
کودتا١٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩اقدام سریع گروهی از نظامیان علیه یک رژیم سیاسی بدون مشارکت مردمیگزارش
0 | 0
استضعاف سیاسی١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩به این معنا است که حکومت برای کسی یا جمعی تثبیت شده باشد، اما افراد یا جمعی مانع تشکیل دولت شوندگزارش
0 | 0
کثرت گرایی فرهنگی١٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨به رسمیت شناختن خرده فرهنگ های مختلف و اعتبار مساوی به آنها دادنگزارش
2 | 0
دارالسلام١٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦بهشتگزارش
2 | 0
فمینیسم١٧:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥جنبشی است در جهت احقاق حقوق زنانگزارش
14 | 0
نهج الفصاحه١٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥کتابی حاوی کلمات قصار و نیز برخی خطبه های پیامبر اکرم ( ص ) در اخلاق و فضایل اخلاقی، گردآوری و ترجمه ابوالقاسم پایندهگزارش
2 | 0
یوم الدار١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥یوم االنذار یا یوم الدار روزی که پیامبر خویشان خود را برای دعوت علنی به منزل خود دعوت کرد و آنان را انذار نمود.گزارش
2 | 0
یوم االنذار١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥یوم االنذار یا یوم الدار روزی است که پیامبر خویشان خود را برای دعوت علنی به منزل خود دعوت کرد و آنان را انذار نمودگزارش
0 | 0
فجار١١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥جنگهایی که قبل از بعثت پیامبر ) ص ) در مکه در ماه های حرام به وقوع پیوستگزارش
0 | 0
حلف الفضول١١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥حِلْفُ الْفُضول پیمانی است میان برخی طوایف قریش در دوران جاهلیت، برای حمایت از ستمدیدگان در مکهگزارش
0 | 0
ام القری١١:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥مادر کشورهاست - خانه کعبهگزارش
0 | 1
بیت العتیق١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥این نام از نام های رایج خانه خدا در فرهنگ اسلامی است که دو بار در قرآن از آن یاد شده استگزارش
0 | 0
ریاح١٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥بادهاگزارش
2 | 0
تحدی٠٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥مبارزه طلبیگزارش
2 | 0
کتاب وحی٠٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥کسانی که آیات نازله بر پیامبر را بر کتیبه ها می نوشتند و ثبت می کردندگزارش
0 | 0
ورع١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/١٩پرهیز از گناهگزارش
0 | 0
احباط١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٩برخی از گناهان سبب از بین رفتن برخی حسنات می شود که به آن احباط می گویندگزارش
2 | 0
ارش١٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥منظور از ارش ما به التفاوت قیمت سالم و معیوب کالا استگزارش
9 | 0
خیار تبعض صفقه٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٩مطابق ماده ۴۴١‏قانون مدنی: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع ... گزارش
9 | 0
خیار تعذر تسلیم١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠١/٢٩تصور کنید برای خرید یک اتومبیل خارجی به یک نمایشگاه خودرو مراجعه کردید. فروشنده اعلام میکند بنابر قراردادی که با شرکت خارجی دارد، قرار است تا یک ماه ... گزارش
7 | 0
بیم سفک دماء١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٨منظور قتل نفس است ( در ماده349قانون مدنی )گزارش
9 | 1
بیم سفک دماء١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٨سفک دماء:ریختن آب، خون و مانند آن، خونریزی است و در فقه به معنی خونریزی کشتار و قتل عام معنی شده استگزارش
12 | 0
سفک دماء١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٨ریختن آب، خون و مانند آن، خونریزی است و در فقه به معنی خونریزی کشتار و قتل عام معنی شده استگزارش
5 | 0