برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مداح علی اصغر بهمنی مرودشت

کارشناس مسائل حقوقی
معاون مدرسه
09305482294
aliasgharbahmani0.blogfa.com
elmehoghogh313.blogfa.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مطابق ماده ۴۴١‏قانون مدنی: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع ... ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

2 تصور کنید برای خرید یک اتومبیل خارجی به یک نمایشگاه خودرو مراجعه کردید. فروشنده اعلام میکند بنابر قراردادی که با شرکت خارجی دارد، قرار است تا یک ماه ... ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

3 منظور قتل نفس است(در ماده349قانون مدنی) ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

4 سفک دماء:ریختن آب،خون و مانند آن،خونریزی است و در فقه به معنی خونریزی کشتار و قتل عام معنی شده است ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

5 ریختن آب،خون و مانند آن،خونریزی است و در فقه به معنی خونریزی کشتار و قتل عام معنی شده است ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

6 مقصود از تعذر ناتوانی و از بین رفتن و فقدان قدرت است ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

7 اگر مورد معامله ما معلوم نباشد و بین چند چیز مردد باشد به آن معامله،معامله غرری میگویند.

مثلاً دو طرف با هم توافق میکنند که در صورت پیروزی فلا ...
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

8 مثلاً دو طرف با هم توافق میکنند که در صورت پیروزی فلان تیم ورزشی در المپیک، طرف اول ماشین خود ر ا بدهد و در صورت شکست آن تیم، طرف دیگر ماشین خود را ب ... ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

9 اگر مورد معامله ما معلوم نباشد و بین چند چیز مردد باشد به آن معامله،معامله غرری میگویند.

١٤٠٠/٠١/٢٦
|

10 نیت ایجاد عقد یا اراده ایجاد معامله است و رکن اصلی سازنده عقد است ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

11 انشاء معامله به صورت داد و ستد را در اصطلاح معاطات میگویند
مثلا شخصی روزنامه میخرد و پول میدهد و معامله انجام میشود
اصولا هر عقدی را میتوانیم ...
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

12 عقدی است که اثر اصلی و مستقیم آن ،تملیک یک مال است.یعنی به موجب عقد،مالکیت مالی از یک طرف به طرف دیگر منتقل میشود.
مثل عقد بیع یا اجاره عین معین
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

13 عقدی که برای هر دو طرف یا یکی از آنها ایجاد تعهد میکند و هریک از دو طرف در برابر دیگری یا یک طرف در برابر دیگری انجام عمل یا ترک فعلی را برعهده میگیر ... ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

14 عقدی است که اثر اصلی و مستقیم ناشی از آن ایجاد تعهد است
مثل اجاره اشخاص-اجاره عین کلی-بیع مال کلی
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

15 عقد احتمالی یا شانسی:در این عقد نفع و زیانی که طرفین عقد یا یکی از آنها به دست می آورند به هنگام عقد قابل ارزیابی نیست بلکه وابسته به یک امر احتمالی ... ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

16 عقد احتمالی یا شانسی:در این عقد نفع و زیانی که طرفین عقد یا یکی از آنها به دست می آورند به هنگام عقد قابل ارزیابی نیست بلکه وابسته به یک امر احتمالی ... ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

17 تصادف کردن ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

18 هر عقدی که میان طرفین منعقد شده و به محض انعقاد بر طرفین لازم الاجرا و لازم الاتباع شود و انجام تعهد طرفین موکول به امر دیگر و یا انجام کار دیگر نباش ... ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

19 یکی از اموری است که موجب ضمان قهری میشود
در تسبیب شخص به کاری دست می زند که زمینه تلف را آماده می کند به طوری که اگه ارتکاب آن عمل نبود تلف رخ نمی ...
١٤٠٠/٠١/١٨
|

20 حوادث ناگهانی مثل سیل،زلزله،جنگ،و.. ١٤٠٠/٠١/١٧
|

21 بدل حیلوله از جنس غرامت است و به ملکیت مالک در می آید اما این تملک همراه شرط فاسخی است که طبق آن شرط هر وقت عین مغصوب شده پیدا شود،غاصب بدل را پس میگ ... ١٤٠٠/٠١/١٧
|

22 التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی اعم از اینکه به اختیار باشد یا به موجب قانون ١٤٠٠/٠١/١٦
|

23 عملیاتی که شخص با حسن نیت و انگیزه خیرخواهی،برای اداره اموال دیگری انجام می دهد ١٤٠٠/٠١/١٦
|

24 منابع تعهد در حقوق 5 مورد است
عقد-شبه عقد-جرم-شبه جرم-قانون
١٤٠٠/٠١/١٦
|

25 عملی ارادی و نامشروع است که برای دیگری زیان به بار می آورد.در شبه جرم فاعل عمل ،قصد ایجاد این ضرر را نداشته است اما در جرم قصد ایجاد ضرر وجود دارد ١٤٠٠/٠١/١٦
|

26 عملی ارادی و مشروعی است که بدون آنکه اعلام و توافق دو اراده در میان باشد ایجاد تعهد می کند.لذا اعلام و توافق دو طرف در شبه عقد وجود ندارد اما در عقد ... ١٤٠٠/٠١/١٦
|

27 جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در یک چیزی ١٤٠٠/٠١/١٤
|

28 مالکیت ما فی‌الذمه، از جمله اسباب سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین (طلبکار) و مدیون در یک شخص جمع شده و به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص است. این ... ١٤٠٠/٠١/١٤
|

29 عقد ضمان یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران می باشد که تعریف آن در ماده 684 قانون مدنی مقرر شده است. برای تحقق ضمان باید شخصی در برابر طلبکار تعهد ... ١٤٠٠/٠١/١٤
|

30 چشم پوشی مالک از حق عینی خود-مسقط حق عینی است ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

31 یک ایقاع مجانی است.یعنی چشم پوشی از حق دینی توسط مالک-ایقاع مسقط حق دینی است ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

32 ودیعه گذاشتن مال نزد کسی است-سپردن ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

33 در لغت به معنی واگذار کردن امری به دیگری است اما در اصطلاح حقوقی خارج شدن پرونده ای از صلاحیت دادگاه و فرستادن آن پرونده به دادگاه دیگری جهت رسیدگی ... ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

34 خواهر و برادرانی که از یک پدر باشند و مادر آنها یکی نباشد ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

35 به حکم قدیم منسوخ و به حکم جدید ناسخ میگویند/مثلا مسلمانان پس از مهاجرت از مدینه به سوی بیت المقدس نماز میخواندند بعد از آن که دستور آمد به سوی کعبه ... ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

36 یعنی ماده قانونی که قبل بوده و الان از بین رفته است ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

37 مثلا شخصی ماشینی را به دیگری میفروشد و در آن شرط میکند که هرکدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت که مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند.ب ... ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

38 برهم زدن عقد با اراده دو نفر به صورت تراضی(رضایت یکدیگر) را اقاله یا تفاسخ میگویند(ماده283 قانون مدنی) ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

39 انحلال قهری -یعنی بدون اراده طرفین عقد و قرارداد منحل میشود ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

40 یعنی بخشش نکرده-مجانی نیست ١٤٠٠/٠١/٠٧
|