برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی دهقانی م

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توافق کردن ( با کاهش خواسته ها )
Well, you want $400 and I say $300, so let's compromise at/on $350

زیر سوال بردن
His political career ...
١٣٩٧/١١/٢٥
|

2 خانم لاغر اندام

She was dark and petite, as all his wives had been
مثل زنای دیگش، او پوست تیره داشت و لاغر اندام بود
١٣٩٧/١١/٢٢
|

3 ریزه میزه - ظریف

She was a small, dainty child, unlike her sister who was large and had big feet.
برخلاف خواهرش که بزرگ بود و پاهای بزرگی د ...
١٣٩٧/١١/٢٢
|

4 عرصه را برای چیزی باز کردن ١٣٩٧/١١/١٩
|

5 عالی

You look splendid in that outfit
١٣٩٧/١١/١٣
|