برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علي اصغر محمودي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 دوغ ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

102 اردک کباب شده ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

103 انگشت شصت پا ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

104 حالات ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

105 نکته ها - اشاره کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

106 منهاي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

107 اسپرين ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

108 انگشت شصت دست ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

109 کت و دامن ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

110 تونيک ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

111 سارافون ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

112 دستکش ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

113 لباس زير ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

114 خسته ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

115 بصورت جداگانه ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

116 برچسب قیمت ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

117 Yes, if you don’t mind
بله اگر برات اشکالي ندارد
١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

118 خسته ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

119 توان ١٣٩٧/٠٨/٠١
|