برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علي اصغر محمودي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رفتار بی رحمانه
١٣٩٩/١١/٠١
|

2 جاری شدن - روان شدن ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

3 اعلامیه ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

4 دیرترین - اخرین ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

5 سرمایه :
بیانگر ارزش مالکیت شرکت است. سرمایه بیانگر ارزش باقیمانده پس از تسویۀ بدهی‌هاست. معادلۀ �دارایی‌ها = بدهی‌ها سرمایه� را به یاد آورید. ...
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

6 سودی که از شرکت عاید سهامداران می‌شود.

١٣٩٩/١٠/٠٥
|

7 تنوع‌بخشی یکی از شیوه‌های کاهش خطر است. هدف از تنوع‌بخشی اختصاص سرمایه به چندین دارایی است، طوری که عملکرد هرکدام از دارایی‌ها عملکرد کل را نشان ندهد. ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

8 بدترین ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

9 جوانترین ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

10 قیمت اوراق قرضه ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

11 دوره ترکیبی ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

12 جمع شدن - تجمع کردن ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

13 فراوان ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

14 قابل اندازه گیری ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

15 اقتدار ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

16 متعجب ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

17 مشترک تألیف - با همکاری هم نوشتن ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

18 چشم پوشی کردن - از بین رفتن ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

19 راهنما ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

20 اجرا کردن
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

21 با همکاری هم نوشتن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

22 لنگان لنگان راه رفتن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

23 دوره کردن - مرور کردن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

24 مايل بودن ١٣٩٨/١١/٠٥
|

25 روزهاي فرد ١٣٩٨/١١/٠٢
|

26 خارج از کشور ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

27 برآورد هزينه ها ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

28 هزينه توليد ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

29 روش شناسي ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

30 شاخص کل بورس ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

31 شيپور ١٣٩٧/٠٩/١١
|

32 ني ١٣٩٧/٠٩/١١
|

33 طبل ١٣٩٧/٠٩/١١
|

34 وسيله ابزار ١٣٩٧/٠٩/١١
|

35 برنده شدن ١٣٩٧/٠٩/١١
|

36 فیلم خانوادگی ١٣٩٧/٠٩/١١
|

37 فیلم پر هیجان یا پلیسی ١٣٩٧/٠٩/١١
|

38 فيلمنامه ١٣٩٧/٠٩/١١
|

39 داروسازي ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

40 مطالعات ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

41 درجه ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

42 اقامتگاه ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

43 من گم شدم ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

44 اتش ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

45 اضطراري ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

46 روبروي ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

47 مستقيم به جلو ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

48 دور بزن ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

49 مستقيم برو ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

50 چراغ راهنمايي ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|