برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علي اصغر محمودي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوره کردن - مرور کردن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

2 مايل بودن ١٣٩٨/١١/٠٥
|

3 روزهاي فرد ١٣٩٨/١١/٠٢
|

4 خارج از کشور ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

5 برآورد هزينه ها ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

6 هزينه توليد ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

7 روش شناسي ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

8 شاخص کل بورس ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

9 شيپور ١٣٩٧/٠٩/١١
|

10 ني ١٣٩٧/٠٩/١١
|

11 طبل ١٣٩٧/٠٩/١١
|

12 وسيله ابزار ١٣٩٧/٠٩/١١
|

13 برنده شدن ١٣٩٧/٠٩/١١
|

14 فیلم خانوادگی ١٣٩٧/٠٩/١١
|

15 فیلم پر هیجان یا پلیسی ١٣٩٧/٠٩/١١
|

16 فيلمنامه ١٣٩٧/٠٩/١١
|

17 داروسازي ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

18 مطالعات ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

19 درجه ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

20 اقامتگاه ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

21 من گم شدم ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

22 اتش ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

23 اضطراري ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

24 روبروي ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

25 مستقيم به جلو ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

26 دور بزن ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

27 مستقيم برو ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

28 چراغ راهنمايي ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

29 خط کشي عابر پياده ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

30 ماشين من خراب شده ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

31 ماشين من بنزين تمام کرده ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

32 تمام شده ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

33 مسيرها ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

34 تهويه کننده هوا ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

35 سشوار ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

36 درب اضطراري ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

37 حوله حمام ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

38 خوابگاه ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

39 پتو ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

40 با قايق ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

41 هواپيمازدگي ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

42 اتوبوس بعدي ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

43 خريد سوغاتي ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

44 جاهاي ( مکانهاي) جالب ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

45 عبور از مرز ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

46 دو و ميداني ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

47 مشاغل ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

48 بنفش ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

49 رنگ ابي دريايي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

50 رنگ کاهي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|