برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علي اصغر محمودي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دردسر ١٣٩٩/١١/٠١
|

2 رفتار بی رحمانه
١٣٩٩/١١/٠١
|

3 جاری شدن - روان شدن ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

4 اعلامیه ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

5 دیرترین - اخرین ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

6 سرمایه :
بیانگر ارزش مالکیت شرکت است. سرمایه بیانگر ارزش باقیمانده پس از تسویۀ بدهی‌هاست. معادلۀ �دارایی‌ها = بدهی‌ها سرمایه� را به یاد آورید. ...
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

7 سودی که از شرکت عاید سهامداران می‌شود.

١٣٩٩/١٠/٠٥
|

8 تنوع‌بخشی یکی از شیوه‌های کاهش خطر است. هدف از تنوع‌بخشی اختصاص سرمایه به چندین دارایی است، طوری که عملکرد هرکدام از دارایی‌ها عملکرد کل را نشان ندهد. ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

9 بدترین ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

10 جوانترین ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

11 قیمت اوراق قرضه ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

12 دوره ترکیبی ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

13 جمع شدن - تجمع کردن ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

14 فراوان ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

15 قابل اندازه گیری ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

16 اقتدار ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

17 متعجب ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

18 مشترک تألیف - با همکاری هم نوشتن ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

19 چشم پوشی کردن - از بین رفتن ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

20 راهنما ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

21 اجرا کردن
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

22 با همکاری هم نوشتن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

23 لنگان لنگان راه رفتن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

24 دوره کردن - مرور کردن ١٣٩٨/١١/٠٩
|

25 مايل بودن ١٣٩٨/١١/٠٥
|

26 روزهاي فرد ١٣٩٨/١١/٠٢
|

27 خارج از کشور ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

28 برآورد هزينه ها ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

29 هزينه توليد ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

30 روش شناسي ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

31 شاخص کل بورس ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

32 شيپور ١٣٩٧/٠٩/١١
|

33 ني ١٣٩٧/٠٩/١١
|

34 طبل ١٣٩٧/٠٩/١١
|

35 وسيله ابزار ١٣٩٧/٠٩/١١
|

36 برنده شدن ١٣٩٧/٠٩/١١
|

37 فیلم خانوادگی ١٣٩٧/٠٩/١١
|

38 فیلم پر هیجان یا پلیسی ١٣٩٧/٠٩/١١
|

39 فيلمنامه ١٣٩٧/٠٩/١١
|

40 داروسازي ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

41 مطالعات ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

42 درجه ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

43 اقامتگاه ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

44 من گم شدم ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

45 اتش ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

46 اضطراري ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

47 روبروي ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

48 مستقيم به جلو ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

49 دور بزن ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

50 مستقيم برو ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|