علي اصغر محمودي

علي اصغر محمودي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهheadach٢٢:٤٦ - ١٣٩٩/١١/٠١دردسرگزارش
5 | 0
crule behavior٠٠:٢١ - ١٣٩٩/١١/٠١رفتار بی رحمانه گزارش
0 | 1
trilled٢٣:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٦جاری شدن - روان شدنگزارش
2 | 0
leaflets١٨:١٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٠اعلامیهگزارش
9 | 1
the last١٨:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٧دیرترین - اخرینگزارش
7 | 0
equity١١:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥سرمایه : بیانگر ارزش مالکیت شرکت است. سرمایه بیانگر ارزش باقیمانده پس از تسویۀ بدهی هاست. معادلۀ �دارایی ها = بدهی ها سرمایه� را به یاد آورید. اگر ب ... گزارش
18 | 1
dividends١١:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٥سودی که از شرکت عاید سهامداران می شود. گزارش
5 | 1
diversification١١:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٥تنوع بخشی یکی از شیوه های کاهش خطر است. هدف از تنوع بخشی اختصاص سرمایه به چندین دارایی است، طوری که عملکرد هرکدام از دارایی ها عملکرد کل را نشان ندهد.گزارش
44 | 1
the worst١٨:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٣بدترینگزارش
21 | 1
the youngest١٨:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٠٣جوانترینگزارش
0 | 1
bond price١٥:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦قیمت اوراق قرضهگزارش
0 | 1
combination period١٥:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦دوره ترکیبیگزارش
0 | 1
gathered٢٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤جمع شدن - تجمع کردنگزارش
7 | 1
an abundant١٨:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢فراوانگزارش
2 | 0
a measurable١٨:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢قابل اندازه گیریگزارش
2 | 0
an authority١٨:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢اقتدارگزارش
2 | 0
wondered١٨:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢متعجبگزارش
7 | 2
co authored١٨:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢مشترک تألیف - با همکاری هم نوشتنگزارش
14 | 0
lose sight١٨:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢چشم پوشی کردن - از بین رفتنگزارش
9 | 0
a guide١٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢راهنماگزارش
0 | 1
performed١٧:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢اجرا کردن گزارش
0 | 1
co authored٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٩با همکاری هم نوشتنگزارش
12 | 0
hops٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٩لنگان لنگان راه رفتنگزارش
2 | 1
reviewed٢٣:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٠٩دوره کردن - مرور کردنگزارش
18 | 1
would like١٠:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٠٥مایل بودنگزارش
9 | 1
on odd days١٨:٥٧ - ١٣٩٨/١١/٠٢روزهای فردگزارش
12 | 0
oversea١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/٣٠خارج از کشورگزارش
14 | 0
estimating the costs١٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/١٦برآورد هزینه هاگزارش
0 | 0
production costs١١:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/١٦هزینه تولیدگزارش
2 | 0
2 methodology٢١:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/١٠روش شناسیگزارش
0 | 0
tedpix١٤:٠٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩شاخص کل بورسگزارش
0 | 0
bugles٢٠:٥٦ - ١٣٩٧/٠٩/١١شیپورگزارش
2 | 0
piper٢٠:٤٤ - ١٣٩٧/٠٩/١١نیگزارش
2 | 1
instrument٢٠:٣٨ - ١٣٩٧/٠٩/١١وسیله ابزارگزارش
34 | 5
won١٩:٣٤ - ١٣٩٧/٠٩/١١برنده شدنگزارش
67 | 2
home movie١٩:٢٤ - ١٣٩٧/٠٩/١١فیلم خانوادگیگزارش
12 | 1
thriller movie١٩:٢١ - ١٣٩٧/٠٩/١١فیلم پر هیجان یا پلیسیگزارش
60 | 2
script screenplay١٩:١٤ - ١٣٩٧/٠٩/١١فیلمنامهگزارش
0 | 0
pharmaceutics٢٠:٠٧ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨داروسازیگزارش
7 | 0
studies١٩:٤١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨مطالعاتگزارش
67 | 2
digree١٢:٤٠ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨درجهگزارش
2 | 0
vocabluray٢١:٠٠ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧اقامتگاهگزارش
0 | 0
i'm lost٢٠:١٠ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧من گم شدمگزارش
25 | 1
emergency١٩:٥١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧اضطراریگزارش
34 | 2
opposite to٢١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦روبرویگزارش
18 | 0
straight ahead٢٠:٥٩ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦مستقیم به جلوگزارش
71 | 1
turnaround٢٠:٤٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦دور بزنگزارش
30 | 3
go straight٢٠:٤١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦مستقیم بروگزارش
46 | 1
traffic lights٢٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦چراغ راهنماییگزارش
37 | 1
pedestrain crossing٢٠:٣٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦خط کشی عابر پیادهگزارش
12 | 1