برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علي اصغر محمودي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 چراغ راهنمايي ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

52 خط کشي عابر پياده ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

53 ماشين من خراب شده ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

54 ماشين من بنزين تمام کرده ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

55 تمام شده ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

56 مسيرها ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

57 تهويه کننده هوا ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

58 سشوار ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

59 درب اضطراري ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

60 حوله حمام ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

61 خوابگاه ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

62 پتو ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

63 با قايق ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

64 هواپيمازدگي ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

65 اتوبوس بعدي ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

66 خريد سوغاتي ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

67 جاهاي ( مکانهاي) جالب ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

68 عبور از مرز ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

69 دو و ميداني ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

70 مشاغل ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

71 بنفش ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

72 رنگ ابي دريايي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

73 رنگ کاهي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

74 رنگ بادمجاني ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

75 رنگ البالويي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

76 رنگ بژ ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

77 رنگ دودي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

78 رنگ گندمي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

79 رنگ کرم ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

80 بنفش روشن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

81 ابي نفتي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

82 لاجوردي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

83 نيلي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

84 يشمي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

85 فيروزه اي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

86 مغزپسته اي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

87 شيري ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

88 ارغواني ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

89 رنگ شرابي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

90 زرشکي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

91 نقاش ساختمان ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

92 خانه دار ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

93 برگ کلم ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

94 چغندر ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

95 نارنگي ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

96 مزاحم ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

97 بيوه ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

98 لطفا صورت حساب ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

99 من گياهخوارم ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

100 من گوشتخوارم ١٣٩٧/٠٨/٢١
|