علی غنی

علی غنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlocalized٢٢:٢٨ - ١٣٩٧/٠٥/٠٦محلی شده، محدود شده، متمرکز شدهگزارش
48 | 1
blinker light١٧:٥٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٨چراغ چشمک زنگزارش
2 | 0
soap works١٧:١٦ - ١٣٩٧/٠٤/٢٨کارخانه صابون سازیگزارش
2 | 0
comminutor١٨:١٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢٧کوبنده، خرد کنندهگزارش
2 | 0
condensate strainer١٩:٠٣ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦صافی تقطیر، صافی فشردنگزارش
2 | 0
rolled١٨:٥٢ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦لوله شدهگزارش
25 | 1
surface waterproofer١٨:١٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦سطح یا رویه ضد آب گزارش
5 | 0
chemical plant١٨:١٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦تاسیسات شیمیاییگزارش
14 | 0
pitch of saw١٠:١٠ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦کجی دندانه�های ارهگزارش
5 | 0
freeing port٠٧:١٥ - ١٣٩٧/٠٤/٢٤[علوم دریایى]: بندر آزادگزارش
5 | 0
unicourse curve١٤:٢٠ - ١٣٩٧/٠٤/٢٠منحنی یک طرفهگزارش
5 | 0
subhumid climate١٨:٣٩ - ١٣٩٧/٠٤/١٩آب و هوای نیم مرطوب، زیر مرطوبگزارش
7 | 0
closelaid١٨:٢٧ - ١٣٩٧/٠٤/١٨بافته، به هم بافته، زلف به هم بافتهگزارش
5 | 0
light tops١٧:٤٩ - ١٣٩٧/٠٤/١٨نوسانات نورگزارش
7 | 0
bearing indicator١١:١٥ - ١٣٩٧/٠٤/١٨نشانگر جهت زاویه ایگزارش
5 | 0
rectifying commutator١٠:١٣ - ١٣٩٧/٠٤/١٨بازتابنده، یکسو کنندهگزارش
5 | 0
unionic material١٩:٠٧ - ١٣٩٧/٠٤/٠١ماده غیر یونیگزارش
5 | 0
multi flutr drill١٢:٣١ - ١٣٩٧/٠٣/١٤مته چند شیارگزارش
5 | 0
chlorenchyma١٩:٠٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨کلروفیل، سبزینهگزارش
5 | 0
poikilitic١٩:٠٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨رنگارنگ، الوان، چندرنگگزارش
7 | 0
de liming١٨:١٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠٨آهک زداییگزارش
5 | 0
backacter٢٠:٢٣ - ١٣٩٦/١٠/٠٩بیل مکانیکی پس کاو، بیل خندق کن، لایروب گزارش
5 | 0
allochthonous١٧:٢١ - ١٣٩٦/١٠/٠٩دارای خاستگاه بیرون از سیستم، مانند برگهای گیاهان خشکی زی که به درون جریان آب می افتندگزارش
12 | 0
nose gear١٩:٠٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٧قسمت جلوى هواپیما از نوع ترى سیکل صرفنظر از فاصله آن تا دماغهگزارش
7 | 0
conchoids١١:٥٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٧منحنی صدفیگزارش
7 | 0
pelecypoda١١:٥٧ - ١٣٩٦/١٠/٠٧صدف ها: پوسته دوقلوگزارش
9 | 0