برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر روحانی

فعال در زمینه طب سنتی ایرانی و علاقه مند به کتب و واژگان کهن طبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سویق لزوما آرد مخلوط نیست بلکه آرد هرکدام از جو، گندم برنج، سنجد، عدس، نخود و... که تفت داده شده را سویق گویند، نیز میتوان براساس نیاز بدن آنهارا مخل ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

2 آلبالو ١٣٩٨/١١/٢٠
|

3 جمع منوم ١٣٩٨/١١/٢٠
|

4 لغت هندی و نام بیخ گیاهیست دارویی (مخزن الادیه) ١٣٩٨/١١/١٣
|

5 فالج در نیمی یا تمام تن اتفاق میافتد؛اما استرخاء در اندامی از تن. مانند: استرخای مثانه بمعنی سیلان بی اختیار پیشاب

١٣٩٨/١١/١١
|

6 جراد به معنی ملخ است که از حشرات میباشد و اینجا صحبت از ملح به معنی نمک است ١٣٩٨/١١/١٠
|

7 آویختن، ‌‌(‌...و تعلیق آن مانع گزیدن هوام است.)(مخزن الادویه) ١٣٩٨/١١/١٠
|

8 مزاج ( صفرایی، سودایی، دموی و بلغمی) ١٣٩٨/١١/١٠
|

9 هرگونه خارش پوست بدون دانه و برآمدگی، ومتفاوت از جرب است ١٣٩٨/١١/١٠
|

10 در طب قدیم: تشقق جلد= پاره و شکافته شدن پوست ١٣٩٨/١١/١٠
|