برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی ولایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از بین بردن. خراب کردن. شهرت از دست رفته ١٤٠٠/٠٥/١٢
|

2 محاسبه قیمت.قیمت گذاری ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

3 بحث کردن. اختلاف نظر ١٤٠٠/٠٤/٢٨
|

4 کلمه fenestration در پزشکی به معنی پنجره است.
و به نواحی ای گفته میشود که دو دیواره ی سلول آندوتلیال به هم میرسند و در وسط آنها حفره ای ایجاد میش ...
١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

5 قارچ مانند ١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

6 میکروسیرکولیشن به جایی گفته میشود که مویرگ واقعی داریم و از طرف شریانی مویرگ تا انتهای وریدی مویرگ برای ما اهمیت دارد. ١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

7 وحشتناک. شوم. پلید ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

8 متقلب. شرور. پست ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

9 اراده کردن؛ قصد داشتن. برنامه داشتن برای انجام کاری ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

10 در علم پزشکی به معنای بهبود بازگشت خون از وریدهای(سیاهرگ های)بافت ها به دهلیز راست قلب است. ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

11 در علم پزشکی به معنای بهبود بازگشت خون از وریدهای(سیاهرگ های)بافت ها به دهلیز راست قلب است. ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

12 متوجه شدن
به عنوان مثال:
Maxine found that it had become numb
ماکسین متوجه شد که دستش بی حس شده است.
١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

13 متوجه شدن ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

14 استراحت کردن. خوابیدن. لم دادن ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

15 پایین شهر. فقیر نشین. حلبی آباد ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

16 هنگامی که در سیستول خون رانده میشود بخشی از انرژی خود را به دیواره ارتجاعی عروق میدهد. و گردش خون مداوم است اما پمپ خون به صورت متناوب میباشد و به آن ... ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

17 کاهش مقدار هماتوکریت بدن نسبت به حالت عادی.
کمی خونی ـ
١٤٠٠/٠٤/٢٠
|

18 پرخونی. افزایش هماتوکریت. ازدیاد یاخته های خونی ١٤٠٠/٠٤/٢٠
|

19 قصد داشتن. اراده کردن ١٤٠٠/٠٤/١٧
|