برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی طرخانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سارا یعنی مادراسماعیل زن وفادارومهربان به ابراهیم ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

2 طاب التراث یعنی میراث ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

3 یاس یعنی گل سفیدوکوچک خوشبو ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

4 یسرا یعنی چپ چپگرابودن ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

5 الیاس همان ایلیاس ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

6 ایلیایعنی وخداباماس ١٣٩٧/٠٥/١٨
|