برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی تاجیک

علی تاجیک

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 activity
• Activity is vitally important for elderly adults.
• فعالیت فیزیکی برای افراد پیر بسیار مهم است.
١٣٩٩/٠٥/١٦
|